[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<20v21r21v22r22v23r23v24r24v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[22v]číslo strany rukopisuv jámu upadneta.“ Mt15,15 A odpověděv Petr začátek komentované pasážeřekl jestkonec pasáže s variantním překladem vecevariantní překlad jemu: {C[786]}textový orientátor „Vylož nám podobenstvie toto.“ Mt15,16 začátek komentované pasážeTehdykonec komentované pasáže[787] „tehdy“ škrtnuto podtečkováním {A[788]}přípisek soudobého korektora on vece jim: „Ještě[dp]„Ještě] Gyeſtie i vy bez rozumu ste? Mt15,17 Nerozumiete, že všeliké, což v usta vchodí, v břicho jde[dq]jde] die a ven vypúštie sě? Mt15,18 Ale kteréž věci začátek komentované pasážepochodiekonec pasáže s variantním překladem pocházejí[789]připáno při horním okrajivariantní překlad z úst, z srdce vycházejí {a ty věci poškvrňují člověka.}přípisek soudobého korektora Mt15,19 {Neb z srdce vycházejí[790]}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážemyšlenie zlé {zlá myšlenie[791]}přípisek soudobého korektora, vraždy, cizoložstva[dr]cizoložstva] czizoloſtwa, smilstva, krádeži, křivá svědectvie, začátek komentované pasážerúhaniekonec pasáže s variantním překladem porúhanie[792]připsáno korektorem nad řádkem a při okrajivariantní překlad. Mt15,20 Tyť věci jsú, ještoť poškvrňují člověka, ale neumytýma rukama jiesti nepoškvrňuje člověka.“ Mt15,21 (Marcicizojazyčný text VII)[793]viz Mc 7,24–30 A vyšed Ježíš začátek komentované pasážeodtadkonec pasáže s variantním překladem ottudvariantní překlad odšel jest do krajin tyrských a sidonských. Mt15,22 A aj, žena {(přistúpila k němu jedna smutná pohanka)[794]}přípisek soudobého korektora kananejská {(točíš z té země Chanaan)[795]}přípisek soudobého korektora vyšedši od[796]škrtnuto těch krajin[797]korektorem připsáno nad řádkem „ot krajin“ volala řkúc jemu {(prosieci jeho milosti, aby ráčil jejie dceři spomoci, a tak řkúc)[798]}přípisek soudobého korektora: Smiluj sě nade mnú, pane, synu Davidóv: dcera má zle se od[799]korektorem připsáno při okraji „ot“ diábla trápíť {(neb dcera má diáblem posedena velikú trýzen[800] od něho trpí; jistú toho vieru majíc, že on, jakožto praví[801], móž učiniti)[802]}přípisek soudobého korektora.“ Mt15,23 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad neodpovědě[803]korektor škrtá „-od-“ a nadepisuje nad řádkem „-ot-“ jí slova. A přistúpivše učedlní[804]m. učedlníci (?) jeho, prosili sú jeho řkúce: „Pusť ji, nebť volá po nás.“ Mt15,24 A on odpověděv[805]korektor připisuje nad řádkem „-t-“ vece: {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text 5d[806]snad L 5,31–32 (?), Marcicizojazyčný text VIIc[807]viz Mc 7,24–30) „Nejsem poslán, jedno k ovciem, kteréž sú začátek komentované pasážezhynulykonec pasáže s variantním překladem zahynuly[808]„-a-“ korektorem připsáno nad řádkemvariantní překlad domu izrahelského.“ Mt15,25 A ona přijide i začátek komentované pasážemodli sěkonec pasáže s variantním překladem klanieše sevariantní překlad jemu řkúci: „Pane, pomoz mi.“ {(Jížto když pán neodpověděl, proto ona nepřěstala jeho milosti prositi tak dlúho, že světí apoštolové milostivě sě přimlúvali za ni, hospodina milostivě poprosili řkúc: „Rač ji pustiti pryč, neboť po nás volá.“ Jimžto Ježíš odpověďal a řka: „Nejsem poslán, jedné k ovciem, ješto jsú zahynuly z domu israhelského.“ A v túž hodinu přistúpivši[809] ona, pomodlila se jemu a řkúc: „Hospodine, rač mi spomoci.“)[810]}přípisek soudobého korektora Mt15,26 {E}textový orientátor začátek komentované pasážeKterýž[ds]Kterýž] kterez[811]korektor připisuje nad řádkem „-t-“konec pasáže s variantním překladem A on (vel) ješto[812]dva variantní překlady, připsáno nad řádkem a při okraji; nelze vyloučit, že jde o zájmena chybně vztažená k ženě: „kteréž (vel) jížto“variantní překlad odpověděv vece: „Nenie dobré začátek komentované pasáževzietikonec pasáže s variantním překladem vezmúcevariantní překlad chléb[dt]chléb] cheb začátek komentované pasážesynovskýkonec pasáže s variantním překladem synóv[813]připsáno při okrajivariantní překlad začátek komentované pasážea {i}přípisek soudobého korektora vrci psóm.“ Mt15,27 A ona vece: „začátek komentované pasážeOvšemkonec pasáže s variantním překladem (točíš) tak jestvariantní překlad, pane. začátek komentované pasážeVšakkonec pasáže s variantním překladem Avšakvariantní překlad také štěňátka jedie začátek komentované pasážedrobtykonec pasáže s variantním překladem z drobtóv[814]připsáno při okraji, špatně čitelnévariantní překlad, začátek komentované pasážekteříž {ješto[815]}přípisek soudobého korektora padají s stolóv pánóv jich.“ Mt15,28 začátek komentované pasážeA {Tehdy[816]}přípisek soudobého korektora {Ježíš[817]}přípisek soudobého korektora odpověděv[818]korektor připisuje nad řádkem „-t-“ vece jí: {(Jejížto snažnú žádost a tvrdú vieru a prosby ustavičnost vida hospodin, ji uslyšal a jejie dceru od diábla zprostil. Proněžto jí inhed řekl}přípisek soudobého korektora[du]řekl] rzyekl {:)[819]}přípisek soudobého korektora „Ó ženo, veliká jest viera tvá, buď tobě, jakož chceš.“ I uzdravena jest dcera jejie v tu hodinu. Mt15,29 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 8a)[820]viz Mc 8,1–10 A když jide Ježíš odtud[821]korektor připisuje nad řádkem „-t-“, přijide k moři Galilejskému začátek komentované pasážea šedkonec pasáže s variantním překladem a vstúpivvariantní překlad na horu, sedieše tam.

X
dp„Ještě] Gyeſtie
dqjde] die
drcizoložstva] czizoloſtwa
dsKterýž] kterez
dtchléb] cheb
duřekl] rzyekl
786vnitřní členění nenavazuje, chybí (B)
787 „tehdy“ škrtnuto podtečkováním
788druhý překlad v základním textu
789připáno při horním okraji
790připsáno při okraji
791připsáno při okraji; v základním textu homoioteleuton, opraveno korektorem
792připsáno korektorem nad řádkem a při okraji
793viz Mc 7,24–30
794parafrázovaný překlad z Života Krista Pána (sr. KristA 57v)
795výklad z Života Krista Pána připsán při okraji (sr. KristA 57v)
796škrtnuto
797korektorem připsáno nad řádkem „ot krajin“
798 připsáno nad řádkem a částečně při okraji; parafrázovaný překlad verše 22 z Života Krista Pána (sr. KristA 57v)
799korektorem připsáno při okraji „ot“
800omylem zapsáno „trzen“
801chybně, sr. „pravý bóh“ v KristA 57v
802 připsáno při okraji, jedná se o parafrázovaný překlad z Života Krista Pána (sr. KristA 57v)
803korektor škrtá „-od-“ a nadepisuje nad řádkem „-ot-“
804m. učedlníci (?)
805korektor připisuje nad řádkem „-t-“
806snad L 5,31–32 (?)
807viz Mc 7,24–30
808„-a-“ korektorem připsáno nad řádkem
809přepsáno z „přistúpila“
810připsáno při okraji; jedná se o parafrázovaný překlad Mt 15,23–25 ze Života Krista Pána, sr. KristA 57v
811korektor připisuje nad řádkem „-t-“
812dva variantní překlady, připsáno nad řádkem a při okraji; nelze vyloučit, že jde o zájmena chybně vztažená k ženě: „kteréž (vel) jížto“
813připsáno při okraji
814připsáno při okraji, špatně čitelné
815pod řádkem přispsán další překlad „jenž“
816druhý překlad v základním textu, „A“ škrtnuto
817připsáno při okraji
818korektor připisuje nad řádkem „-t-“
819připsáno při okraji; jedná se o parafrázovaný překlad Mt 15,28 ze Života Krista Pána, sr. KristA 58r
820viz Mc 8,1–10
821korektor připisuje nad řádkem „-t-“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).