[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<20r20v21r21v22r22v23r23v24r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Jeruzalé[22r]číslo strany rukopisuma vykladači písma, točíš mistři a zákonníci, řkúce: Mt15,2 „Proč učedlníci tvoji přěstupují začátek komentované pasážepřikázanie starých {starších ustavenie}přípisek soudobého korektora?[770]druhý překlad přímo v textu; korektor škrtá „přikázanie starých“ a v úseku „starších ustavenie“ naznačuje změnu slovosledu Neb neumývají rukú svú, když chléb jedie.“ Mt15,3 A on odpověděv, vece jim: „Proč {i[771]}přípisek soudobého korektora vy přěstupujete přikázanie božie pro ustavenie vaše? Mt15,4 Neb buoh řekl[dn]řekl] ṙkel jest: (Leviticumcizojazyčný text[772]viz Lv 19,3, Deuteronomiicizojazyčný text 5[773]čtení arabské číslice nejisté, patrně odkaz na Dt 5,16) Cti otce tvého (velcizojazyčný text svého)[774]druhý překlad v základním textu i mateř začátek komentované pasážesvúkonec pasáže s variantním překladem tvúvariantní překlad. A kto bude zlořečiti (velcizojazyčný text poklínati)[775]druhý překlad v základním textu otci neb mateři, smrtí začátek komentované pasážeumře {umři[776]}přípisek soudobého korektora. Mt15,5 A vy diete: Ktož kolivěk die otci neb mateři: Dar, který kolivěk ze mne jest, tobě prospěšen bude, Mt15,6 a nepoctí otce svého ani také mateře své; a zmařili ste přikázanie božie pro ustavenie vaše. Mt15,7 Pokrytci, dobře prorokoval jest o vás Izaiáš (XXIX)[777]viz Is 29,13 řka: Mt15,8 Lid tento rty mě ctí[778]korektor v úseku „Lid…ctí“ naznačuje změnu slovosledu, ale srdce jich daleko jest ote mne. Mt15,9 Nadarmo mě ctie[779]korektor v úseku „mě ctie“ naznačuje změnu slovosledu učiece učenie[do]učenie] uczienie a přikázanie člověkóv (velcizojazyčný text lidská)[780]druhý překlad v základním textu.“ Mt15,10 A svolav k sobě zástupy začátek komentované pasážei řekl jest[781]škrtnuto podtečkováním,konec pasáže s variantním překladem vecevariantní překlad jim: „Slyšte a rozumějte! Mt15,11 Ne, což vchodí v usta, poškvrňuje člověka, ale což začátek komentované pasáževychodí[782]škrtnuto podtečkovánímkonec pasáže s variantním překladem pochodí[783]připsáno při okraji, čtení nejisté, emendováno podle BiblBočvariantní překlad z úst, toť poškvrňuje člověka.“ Mt15,12 Tehdy přistúpivše k němu učedlníci jeho, řekli sú jemu: „Vieš, že zákonníci uslyševše to slovo pohoršili sú sě?“ Mt15,13 A on odpověděv vece: „Každé štiepenie {(to učenie lidmi nalezené)[784]}přípisek soudobého korektora, jehož neštípěl jest otec mój nebeský, bude vykořeněno. Mt15,14 Nechajte jich, slepíť sú a vódce slepých (Marcicizojazyčný text VIIIb)[785]snad odkaz na Mc 8,23 (?); začátek komentované pasážea povede li slepý slepéhokonec pasáže s variantním překladem a pakli slepý slepého povedevariantní překlad, oba

X
dnřekl] ṙkel
doučenie] uczienie
770druhý překlad přímo v textu; korektor škrtá „přikázanie starých“ a v úseku „starších ustavenie“ naznačuje změnu slovosledu
771připsáno nad řádkem
772viz Lv 19,3
773čtení arabské číslice nejisté, patrně odkaz na Dt 5,16
774druhý překlad v základním textu
775druhý překlad v základním textu
776přepsáno z „umře“
777viz Is 29,13
778korektor v úseku „Lid…ctí“ naznačuje změnu slovosledu
779korektor v úseku „mě ctie“ naznačuje změnu slovosledu
780druhý překlad v základním textu
781škrtnuto podtečkováním,
782škrtnuto podtečkováním
783připsáno při okraji, čtení nejisté, emendováno podle BiblBoč
784výklad připsán nad řádkem, patrně mladší rukou
785snad odkaz na Mc 8,23 (?)
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).