[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<27r27v28r28v29r29v30r30v31r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[29r]číslo strany rukopisuMt20,27 A ktož kolivěk bude chtieti mezi vámi začátek komentované pasážeprvníkonec pasáže s variantním překladem prvnějšívariantní překlad býti, bude váš sluha. Mt20,28 {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xm, Lucecizojazyčný text XIIb,[1058]chybně místo XXIIb (?) Iohaniscizojazyčný text Xb)[1059]viz Mc 10,45, L 22,27 (?), J 10,11 začátek komentované pasážeJakožto syn člověka nepřišel jest, aby jemu slúžili, ale slúžit, a aby dal svú duši k vykúpení za mnohé.konec pasáže s variantním překladem Jako syn člověka nepřišel jest, aby bylo slúženo jemu, ale aby slúžil a dal duši svú k vykúpení za mnohé.variantní překlad[1060]připsáno při horním okrajiMt20,29 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIII etcizojazyčný text Xn, Lucecizojazyčný text XVIIIi)[1061]viz Mc 8,22–26, Mc 10,46–52, L 18,35–43 A když vycháziechu[1062]„-i-“ nadepsáno z Jericho[gc]Jericho] Giericho, jidechu po něm zástupové mnozí. Mt20,30 A aj, dva slepce sediece u cěsty, uslyšechu, že Ježíš jde, začátek komentované pasážei voláchukonec pasáže s variantním překladem i volásta[1063]připsáno při okraji, opraveno také nad řádkemvariantní překlad řkúce: „Pane, smiluj se nad námi, synu Davidóv!“ Mt20,31 Ale začátek komentované pasážezástupovékonec pasáže s variantním překladem zástup[1064]„-ové“ škrtnutovariantní překlad tresktáchu je, aby mlčeli. A oni viece voláchu řkúce: „Pane, smiluj se nad námi, synu Davidóv!“ Mt20,32 I sta Ježíš a zavola jich i vece jim: „Co chcete, abych vám učinil?“ Mt20,33 začátek komentované pasážeVecechukonec pasáže s variantním překladem Řkúvariantní překlad jemu: „Pane, aby se otevřele[1065]„-e“ opraveno nad řádkem na „-y“ oči naše.“ Mt20,34 Tehdy Ježíš slitovav se nad nimi, dotče se očí jich, a ihned prozřechu i jidechu po něm.

Matheicizojazyčný text XXI.

Mt21,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIa, Lucecizojazyčný text 19f, Iohaniscizojazyčný text XII)[1066]viz Mc 11,1–3, L 19,29–31, J 12,14 A když přiblížil[gd]přiblížil] prziblizl se Ježíš k Jerusalému a přijel jest k Betfage k hoře Olivetské, tehdy poslal jest Ježíš dva učedlníky Mt21,2 řka jim: „Jděta do hrádku, jenž proti vám jest, a ihned nalezneta oslici přivázanú a oslátko s ní; odvěžtež[1067]„-ž“ nadepsáno a přiveďte[ge]přiveďte] przwedte mi. Mt21,3 A ač kto vám co die, řcete, že pán jich potřebie má, a ihned nechá jich.“ Mt21,4 {B}textový orientátor (Iohaniscizojazyčný text XIIt)[1068]viz J 12,14–15 A to všecko stalo sě jest, aby bylo naplněno, co jest řčeno skrze proroka (Zachařě devátém)[1069]viz Zch 9,9, jenž die: Mt21,5 Pravte dceře Sion: Aj, král tvój jde tobě tichý, sedě na oslici a na oslátku, synu poddané. Mt21,6 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xb[1070]chybně místo XIb Lucecizojazyčný text 19g)[1071]viz Mc 11,4–7, L 19,32–35 A šedše učedlníci jeho, učinili sú, jakož přikázal jim Ježíš. Mt21,7 A přivedli sú mu oslici a oslátko i vložili sú na ně rúcha svá i kázachu jemu na ně [svrchu]text doplněný editorem[1072]Vulgáta: „desuper“

X
gcJericho] Giericho
gdpřiblížil] prziblizl
gepřiveďte] przwedte
1058chybně místo XXIIb (?)
1059viz Mc 10,45, L 22,27 (?), J 10,11
1060připsáno při horním okraji
1061viz Mc 8,22–26, Mc 10,46–52, L 18,35–43
1062„-i-“ nadepsáno
1063připsáno při okraji, opraveno také nad řádkem
1064„-ové“ škrtnuto
1065„-e“ opraveno nad řádkem na „-y“
1066viz Mc 11,1–3, L 19,29–31, J 12,14
1067„-ž“ nadepsáno
1068viz J 12,14–15
1069viz Zch 9,9
1070chybně místo XIb
1071viz Mc 11,4–7, L 19,32–35
1072Vulgáta: „desuper“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).