[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<22r22v23r23v24r24v25r25v26r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt16,18 A já pravi tobě, že jsi ty Petr, začátek komentované pasážea na tom kamenikonec pasáže s variantním překladem a na té skálevariantní překlad ustavím začátek komentované pasážecierkev múkonec pasáže s variantním překladem kostel mójvariantní překlad (křesťanstvo), a brány pekelné nesvítězie proti ní. Mt16,19 A tobě dám klíče královstvie nebeského. A což kolivěk sviežeš na zemi, bude svázáno i na nebi. A což kolivěk rozviežeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“ Mt16,20 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIg, Lucecizojazyčný text 9q, etcizojazyčný text XVIIh) Tehdy přikáza učedlníkóm svým, aby nikomému nepravili, že by on byl Kristus. Mt16,21 A potom poče Ježíš ukazovati učedlníkóm svým, že musí jíti do Jerusaléma a mnoho trpěti od starších i ot mistróv i ot kniežat začátek komentované pasážekněžskýchkonec komentované pasáže {kniežetských}přípisek soudobého korektora, a zabit býti a třetí den z mrtvých vstáti. Mt16,22 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIh) A začátek komentované pasážepojem jejkonec pasáže s variantním překladem a vzem jehovariantní překlad Petr, poče začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem hovariantní překlad tresktati řka: „Odstup od tebe, Pane, začátek komentované pasáženestane sěkonec pasáže s variantním překladem nebudevariantní překlad tobě to.“ Mt16,23 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad obrátiv sě vece Petrovi: „Jdi po mně, Satane, neb jsi mi pohoršenie! Neb začátek komentované pasáženečenicháškonec pasáže s variantním překladem nesmyslíšvariantní překlad těch věcí, jenž božie jsú, ale ty věci, ješto člověkóv (velcizojazyčný text lidské) jsú.“ Mt16,24 {I}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIi, Lucecizojazyčný text 9l) Tehdy Ježíš vece učedlníkóm svým: „začátek komentované pasážeChce li kto po mně přijíti, zapři sám sebekonec pasáže s variantním překladem Ač kto chce po mně přijíti, zapři samého sebevariantní překlad a vezmi kříž svój a poď po mně. Mt16,25 (Supracizojazyčný text Xg, Marcicizojazyčný text VIII, Lucecizojazyčný text IX) Neb bude li kto {chtieti}přípisek soudobého korektora duši svú spasenu učiniti, ztratí ji. začátek komentované pasážeAlekonec pasáže s variantním překladem Paklivariantní překlad ktož ztratí duši svú pro mě, nalezne ji. Mt16,26 Neb co platno jest člověku, by vešken svět zjískal, a své duši uškodil? začátek komentované pasážeNebkonec pasáže s variantním překladem Anebvariantní překlad kterú začátek komentované pasážekonec pasáže s variantním překladem má dátivariantní překlad otměnu člověk za duši svú? Mt16,27 Jistě syn člověka příští jest v slávě otce svého s anjely svými a tehdy otplatí každému podlé skutkóv jeho. Mt16,28 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, {že}přípisek soudobého korektora jsú někteří z teď stojiecích, jenž neokusie smrti, až i uzřie syna člověka, jdúcieho v svém království.“

Matheicizojazyčný text XVII.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).