[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<20v21r21v22r22v23r23v24r24v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v jámu upadneta.“ Mt15,15 A odpověděv Petr začátek komentované pasážeřekl jestkonec pasáže s variantním překladem vecevariantní překlad jemu: {C}textový orientátor „Vylož nám podobenstvie toto.“ Mt15,16 začátek komentované pasážeTehdykonec komentované pasáže {A}přípisek soudobého korektora on vece jim: „Ještě i vy bez rozumu ste? Mt15,17 Nerozumiete, že všeliké, což v usta vchodí, v břicho jde a ven vypúštie sě? Mt15,18 Ale kteréž věci začátek komentované pasážepochodiekonec pasáže s variantním překladem pocházejívariantní překlad z úst, z srdce vycházejí {a ty věci poškvrňují člověka.}přípisek soudobého korektora Mt15,19 {Neb z srdce vycházejí}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážemyšlenie zlé {zlá myšlenie}přípisek soudobého korektora, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeži, křivá svědectvie, začátek komentované pasážerúhaniekonec pasáže s variantním překladem porúhanievariantní překlad. Mt15,20 Tyť věci jsú, ještoť poškvrňují člověka, ale neumytýma rukama jiesti nepoškvrňuje člověka.“ Mt15,21 (Marcicizojazyčný text VII) A vyšed Ježíš začátek komentované pasážeodtadkonec pasáže s variantním překladem ottudvariantní překlad odšel jest do krajin tyrských a sidonských. Mt15,22 A aj, žena {(přistúpila k němu jedna smutná pohanka)}přípisek soudobého korektora kananejská {(točíš z té země Chanaan)}přípisek soudobého korektora vyšedši od těch krajin volala řkúc jemu {(prosieci jeho milosti, aby ráčil jejie dceři spomoci, a tak řkúc)}přípisek soudobého korektora: Smiluj sě nade mnú, pane, synu Davidóv: dcera má zle se od diábla trápíť {(neb dcera má diáblem posedena velikú trýzen od něho trpí; jistú toho vieru majíc, že on, jakožto praví, móž učiniti)}přípisek soudobého korektora.“ Mt15,23 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad neodpovědě jí slova. A přistúpivše učedlní jeho, prosili sú jeho řkúce: „Pusť ji, nebť volá po nás.“ Mt15,24 A on odpověděv vece: {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text 5d,Marcicizojazyčný text VIIc) „Nejsem poslán, jedno k ovciem, kteréž sú začátek komentované pasážezhynulykonec pasáže s variantním překladem zahynulyvariantní překlad domu izrahelského.“ Mt15,25 A ona přijide i začátek komentované pasážemodli sěkonec pasáže s variantním překladem klanieše sevariantní překlad jemu řkúci: „Pane, pomoz mi.“ {(Jížto když pán neodpověděl, proto ona nepřěstala jeho milosti prositi tak dlúho, že světí apoštolové milostivě sě přimlúvali za ni, hospodina milostivě poprosili řkúc: „Rač ji pustiti pryč, neboť po nás volá.“ Jimžto Ježíš odpověďal a řka: „Nejsem poslán, jedné k ovciem, ješto jsú zahynuly z domu israhelského.“ A v túž hodinu přistúpivši ona, pomodlila se jemu a řkúc: „Hospodine, rač mi spomoci.“)}přípisek soudobého korektora Mt15,26 {E}textový orientátor začátek komentované pasážeKterýžkonec pasáže s variantním překladem A on (vel) ještovariantní překlad odpověděv vece: „Nenie dobré začátek komentované pasáževzietikonec pasáže s variantním překladem vezmúcevariantní překlad chléb začátek komentované pasážesynovskýkonec pasáže s variantním překladem synóvvariantní překlad začátek komentované pasážea {i}přípisek soudobého korektora vrci psóm.“ Mt15,27 A ona vece: „začátek komentované pasážeOvšemkonec pasáže s variantním překladem (točíš) tak jestvariantní překlad, pane. začátek komentované pasážeVšakkonec pasáže s variantním překladem Avšakvariantní překlad také štěňátka jedie začátek komentované pasážedrobtykonec pasáže s variantním překladem z drobtóvvariantní překlad, začátek komentované pasážekteříž {ješto}přípisek soudobého korektora padají s stolóv pánóv jich.“ Mt15,28 začátek komentované pasážeA {Tehdy}přípisek soudobého korektora {Ježíš}přípisek soudobého korektora odpověděv vece jí: {(Jejížto snažnú žádost a tvrdú vieru a prosby ustavičnost vida hospodin, ji uslyšal a jejie dceru od diábla zprostil. Proněžto jí inhed řekl}přípisek soudobého korektora {:)}přípisek soudobého korektora „Ó ženo, veliká jest viera tvá, buď tobě, jakož chceš.“ I uzdravena jest dcera jejie v tu hodinu. Mt15,29 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 8a) A když jide Ježíš odtud, přijide k moři Galilejskému začátek komentované pasážea šedkonec pasáže s variantním překladem a vstúpivvariantní překlad na horu, sedieše tam.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).