[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<20r20v21r21v22r22v23r23v24r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Jeruzaléma vykladači písma, točíš mistři a zákonníci, řkúce: Mt15,2 „Proč učedlníci tvoji přěstupují začátek komentované pasážepřikázanie starých {starších ustavenie}přípisek soudobého korektora? Neb neumývají rukú svú, když chléb jedie.“ Mt15,3 A on odpověděv, vece jim: „Proč {i}přípisek soudobého korektora vy přěstupujete přikázanie božie pro ustavenie vaše? Mt15,4 Neb buoh řekl jest: (Leviticumcizojazyčný text, Deuteronomiicizojazyčný text 5) Cti otce tvého (velcizojazyčný text svého) i mateř začátek komentované pasážesvúkonec pasáže s variantním překladem tvúvariantní překlad. A kto bude zlořečiti (velcizojazyčný text poklínati) otci neb mateři, smrtí začátek komentované pasážeumře {umři}přípisek soudobého korektora. Mt15,5 A vy diete: Ktož kolivěk die otci neb mateři: Dar, který kolivěk ze mne jest, tobě prospěšen bude, Mt15,6 a nepoctí otce svého ani také mateře své; a zmařili ste přikázanie božie pro ustavenie vaše. Mt15,7 Pokrytci, dobře prorokoval jest o vás Izaiáš (XXIX) řka: Mt15,8 Lid tento rty mě ctí, ale srdce jich daleko jest ote mne. Mt15,9 Nadarmo mě ctie učiece učenie a přikázanie člověkóv (velcizojazyčný text lidská).“ Mt15,10 A svolav k sobě zástupy začátek komentované pasážei řekl jestkonec pasáže s variantním překladem vecevariantní překlad jim: „Slyšte a rozumějte! Mt15,11 Ne, což vchodí v usta, poškvrňuje člověka, ale což začátek komentované pasáževychodíkonec pasáže s variantním překladem pochodívariantní překlad z úst, toť poškvrňuje člověka.“ Mt15,12 Tehdy přistúpivše k němu učedlníci jeho, řekli sú jemu: „Vieš, že zákonníci uslyševše to slovo pohoršili sú sě?“ Mt15,13 A on odpověděv vece: „Každé štiepenie {(to učenie lidmi nalezené)}přípisek soudobého korektora, jehož neštípěl jest otec mój nebeský, bude vykořeněno. Mt15,14 Nechajte jich, slepíť sú a vódce slepých (Marcicizojazyčný text VIIIb); začátek komentované pasážea povede li slepý slepéhokonec pasáže s variantním překladem a pakli slepý slepého povedevariantní překlad, oba

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).