[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<8v9r9v10r10v11r11v12r12v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[10v]číslo strany rukopisuzačátek komentované pasážejenžkonec pasáže s variantním překladem ktožvariantní překlad slyší slova tato a činí je, přirovnán (velcizojazyčný text podoben)[356]druhý překlad v základním textu bude muži múdrému, jenž ustavil dóm svój na skále. Mt7,25 I sšel jest déšť a přišly sú vody (to jest řěky) a vieli jsú větrové i řítili sú sě na dóm ten, a nepadl jest, neb bieše založen na skále utvrzené[ax]utvrzené] wtwrzenie[357]„utvrzené“ navíc oproti Vulgátě; sr. BiblDrážď „tvrdé“, BiblBoč „pevné“.. Mt7,26 A všeliký, jenž slyší slova má tato a nečiní jich, podoben bude muži bláznivému, jenž jest[358]„jest“ přeškrtnuto ustavil (velcizojazyčný text vzdělal)[359]druhý překlad v základním textu dóm svój na piesku. Mt7,27 začátek komentované pasážeI přijidekonec pasáže s variantním překladem a sjide[360]připsáno nad řádkem a zopakováno i při okrajivariantní překlad déšť a přišly sú řěky (to jest vody), a vějéchu větrové i řítichu sě na dóm ten, i pade, i bylo jest obořenie[ay]obořenie] oborzyenie veliké toho domu.“ Mt7,28 {L}textový orientátor začátek komentované pasážeA tehdy[361]„A tehdy“ přeškrtnuto {I}přípisek soudobého korektora stalo sě jest, když dokona Ježíš slova tato, diviechu sě zástupové nad učením jeho, Mt7,29 neb bieše uče je jakožto moc maje, a ne jakožto mistrové jich a zákonníci.

VIII.

Mt8,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Is, Lucecizojazyčný text Vc)[362]viz Mc 1,40–45, L 5,12–16 A když sjide[az]sjide] zgide Ježíš s hory, šli sú po něm zástupové mnozí. Mt8,2 A aj, malomocný přišed, začátek komentované pasážemodléše sekonec pasáže s variantním překladem klanieše sě[363]připsáno při spodním okrajivariantní překlad jemu řka: „Pane, chceš li, móžeš mě začátek komentované pasážeočistitikonec pasáže s variantním překladem učistiti[364]„u-“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad.“ Mt8,3 A ztáh Ježíš ruku, dotče[365]korektor v úseku „Ježíš…dotče“ naznačuje změnu slovosledu sě jeho

X
axutvrzené] wtwrzenie
ayobořenie] oborzyenie
azsjide] zgide
356druhý překlad v základním textu
357„utvrzené“ navíc oproti Vulgátě; sr. BiblDrážď „tvrdé“, BiblBoč „pevné“.
358„jest“ přeškrtnuto
359druhý překlad v základním textu
360připsáno nad řádkem a zopakováno i při okraji
361„A tehdy“ přeškrtnuto
362viz Mc 1,40–45, L 5,12–16
363připsáno při spodním okraji
364„u-“ připsáno korektorem nad řádkem
365korektor v úseku „Ježíš…dotče“ naznačuje změnu slovosledu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).