[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<13v14r14v15r15v16r16v17r17v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[15v]číslo strany rukopisuvám, viece nežli proroka. Mt11,10 {B}textový orientátor začátek komentované pasážeTentoť jistěkonec pasáže s variantním překladem Nebo toťvariantní překlad jest, o němž psáno jest: (Malachiáše I)[513]patrně omylem za Mal 3,1 Aj, já posielám anjela (to jest Jana, ješto život vede anjelský)[514] „to jest…anjelský“ přeškrtnuto mého (velcizojazyčný text svého)[515]druhý překlad v základním textu před tváří tvú (Lyra: Christum quicizojazyčný text)[516]„Christum qui“ přeškrtnuto, (Krista, jenž slove otce tvář, syn jeho)[517]sr. LyraMat 77v, edice s. 425: „neb syn boží podoba jest boha otce, a tady obličej jeho“,[518]při okraji latinský citát z komentáře Mikuláše Lyry k Mt 11,10: „Lyra: Corda audiencium ad recipiendum Christum per predicacionem suam et baptisma suum“, sr. LyraMat, edice s. 424 kterýžť připraví cěstu tvú před tebú. Mt11,11 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Ia)[519]viz Mc 1,1–8 začátek komentované pasážeVěru pravikonec pasáže s variantním překladem Věrně pravím[520]„-m“ korektorem připsáno nad řádkemvariantní překlad vám, nevstal jest věčí mezi syny ženskými Jana Křstitele[521]korektor v úseku „věčí…Křstitele“ naznačuje změnu slovosledu, ale kto menší jest v království nebeském, začátek komentované pasáževěčí jehokonec pasáže s variantním překladem nad něhovariantní překlad jest. Mt11,12 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVIb)[522]viz L 16,16 A ode dnóv[523]korektor přepisuje na „dnuov““ Jana Křtitele[bx]Křtitele] Krzitele až dosavad královstvie nebeské násilé trpí a násilníci chvátají je[by]je] gie. (Lyra: Jistě[bz]Jistě] giſte nemóž člověk narozený na zemi chytiti[ca]chytiti] chatiti nebe, jediné sobě učiní násilé, skrocuje od kochání vlastnie chtěnie.)[524]Lyrův komentář k Mt 11,12, sr. LyrMat 78r, s. 425 Mt11,13 (Soluscizojazyčný text:) Neb všickni proroci i zákon až do Jana prorokovali jsú. Mt11,14 A chcete li přijieti, on jest Heliáš, jenž přijíti má. (Malachie ultimocizojazyčný text)[525]viz Mal 3,23 (dle vulgátního členění Mal 4,5) Mt11,15 Kto má uši k slyšení, slyš!“ Mt11,16 {E}textový orientátor „I komu začátek komentované pasážepodobenkonec pasáže s variantním překladem podobno[526]opraveno korektorem na rozhraní řádkuvariantní překlad pomiením, začátek komentované pasáženárod tentokonec pasáže s variantním překladem pokolenie totovariantní překlad? (Lucecizojazyčný text VIIf)[527]viz L 7,32 Podoben jest dětem sedícím na trze, jenž volajícím[528]asi chybně místo „volajíce“ rovným k sobě Mt11,17 řkú: Zpievali sme vám, a neskákali ste. Nařiekali sme, a nekvielili[cb]nekvielili] newielili ste. Mt11,18 Neb přišel jest Jan, ani jeda, ani pije, a dějí: Diábelstvie má. Mt11,19 Přišel syn člověka jeda a pije, začátek komentované pasážea řkúkonec pasáže s variantním překladem a dějívariantní překlad: Aj, člověk žráč začátek komentované pasážea pijcekonec pasáže s variantním překladem a pitelvariantní překlad vína, zjevníkóv a hřiešníkóv přietel. I spravedliva učiněna jest múdrost od synóv začátek komentované pasážejichkonec pasáže s variantním překladem svýchvariantní překlad.“ Mt11,20 {F}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xg)[529]viz L 10,13 Tehdy[cc]Tehdy] Tehy poče láti městóm, v nichžto učiněni sú mnozí divové jeho, že sú nečinili pokánie: Mt11,21 „Běda tobě, Korozaim, běda[cd]běda] Byedta tobě, Bethsaida! Neb by v Tyru a v Sidoně

X
bxKřtitele] Krzitele
byje] gie
bzJistě] giſte
cachytiti] chatiti
cbnekvielili] newielili
ccTehdy] Tehy
cdběda] Byedta
513patrně omylem za Mal 3,1
514 „to jest…anjelský“ přeškrtnuto
515druhý překlad v základním textu
516„Christum qui“ přeškrtnuto
517sr. LyraMat 77v, edice s. 425: „neb syn boží podoba jest boha otce, a tady obličej jeho“
518při okraji latinský citát z komentáře Mikuláše Lyry k Mt 11,10: „Lyra: Corda audiencium ad recipiendum Christum per predicacionem suam et baptisma suum“, sr. LyraMat, edice s. 424
519viz Mc 1,1–8
520„-m“ korektorem připsáno nad řádkem
521korektor v úseku „věčí…Křstitele“ naznačuje změnu slovosledu
522viz L 16,16
523korektor přepisuje na „dnuov““
524Lyrův komentář k Mt 11,12, sr. LyrMat 78r, s. 425
525viz Mal 3,23 (dle vulgátního členění Mal 4,5)
526opraveno korektorem na rozhraní řádku
527viz L 7,32
528asi chybně místo „volajíce“
529viz L 10,13
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).