[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<8v9r9v10r10v11r11v12r12v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

začátek komentované pasážejenžkonec pasáže s variantním překladem ktožvariantní překlad slyší slova tato a činí je, přirovnán (velcizojazyčný text podoben) bude muži múdrému, jenž ustavil dóm svój na skále. Mt7,25 I sšel jest déšť a přišly sú vody (to jest řěky) a vieli jsú větrové i řítili sú sě na dóm ten, a nepadl jest, neb bieše založen na skále utvrzené. Mt7,26 A všeliký, jenž slyší slova má tato a nečiní jich, podoben bude muži bláznivému, jenž jest ustavil (velcizojazyčný text vzdělal) dóm svój na piesku. Mt7,27 začátek komentované pasážeI přijidekonec pasáže s variantním překladem a sjidevariantní překlad déšť a přišly sú řěky (to jest vody), a vějéchu větrové i řítichu sě na dóm ten, i pade, i bylo jest obořenie veliké toho domu.“ Mt7,28 {L}textový orientátor začátek komentované pasážeA tehdy {I}přípisek soudobého korektora stalo sě jest, když dokona Ježíš slova tato, diviechu sě zástupové nad učením jeho, Mt7,29 neb bieše uče je jakožto moc maje, a ne jakožto mistrové jich a zákonníci.

VIII.

Mt8,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Is, Lucecizojazyčný text Vc) A když sjide Ježíš s hory, šli sú po něm zástupové mnozí. Mt8,2 A aj, malomocný přišed, začátek komentované pasážemodléše sekonec pasáže s variantním překladem klanieše sěvariantní překlad jemu řka: „Pane, chceš li, móžeš mě začátek komentované pasážeočistitikonec pasáže s variantním překladem učistitivariantní překlad.“ Mt8,3 A ztáh Ježíš ruku, dotče sě jeho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).