[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<7v8r8v9r9v10r10v11r11v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

prozříš, aby vyvrhl drástu z oka bratra tvého. Mt7,6 (Soluscizojazyčný text:) Nolite sanctumcizojazyčný text Neroďte svatého dáti psóm ani mecte perel vašich před svině, ať snad nepotlačie jich nohama svýma a psi obrátiece se roztrhají vás. Mt7,7 {C}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIb, Marcicizojazyčný text XIh, Iohaniscizojazyčný text XVIc) Proste a by vám dáno, hledajte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno. Mt7,8 Nebo každý, jenž prosí, začátek komentované pasáževezmekonec pasáže s variantním překladem béřevariantní překlad, a ktož hledá, nalezne, a tomu, jenž tluče, bude otevřěno. Mt7,9 Neb který jest z vás člověk, jehožto prosil li by syn jeho chleba, zdali jemu podá kamene? Mt7,10 Aneb prosil li by ryby, zdali hada podá jemu? Mt7,11 A poňavadž vy jsúce zlí, umiete dobré věci dané dávati synóm vašim (velcizojazyčný text svým), čím viece otec váš, jenž v nebesiech jest, dá dobré věci prosícím sebe. Mt7,12 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIm) Protož vše, což kolivěk chcete, začátek komentované pasážeby {aby}přípisek soudobého korektora činili vám člověci (velcizojazyčný text lidé), takež i vy čiňte jim. Tenť jest zajisté zákon i prorokové. Mt7,13 {E}textový orientátor Vcházejte skrze úzkú bránu, neb široká jest brána a prostraná cěsta, ješto vede začátek komentované pasážena zatraceniekonec pasáže s variantním překladem k zatracenívariantní překlad, a mnozí jsú, ješto vchodie skrze ni. Mt7,14 A kterak úzká brána jest a těsná cěsta, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).