[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<9v10r10v11r11v12r12v13r13v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

trpějící. Mt8,15 I dotče sě ruky jejie, začátek komentované pasážezóstakonec pasáže s variantním překladem a ostavariantní překlad jie zimnice. A vsta i poče jim slúžiti. Mt8,16 {E}textový orientátor A když by večer, přinesechu jemu mnohé, ješto jmějéchu diábly, i vymietáše duchy {nečisté}přípisek soudobého korektora slovem a všecky, ješto sě zle mějiechu, uzdravi, Mt8,17 aby sě naplnilo, což řčeno jest skrze Isaiáše proroka řkúcieho: (LIII) On nemoci naše začátek komentované pasáževzalkonec pasáže s variantním překladem přijalvariantní překlad jest a neduhy naše nesl {jest}přípisek soudobého korektora. Mt8,18 {F}textový orientátor (Lucecizojazyčný text IXt) A vida Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, káza učedlníkóm svým jíti přes moře. Mt8,19 {F}textový orientátor A přistúpiv jeden mistr, vece jemu: „Mistře, pójdu po tobě, kam kolivěk se obrátíš.“ Mt8,20 I vece jemu Ježíš: „Lišky dúpata mají {a ptáci nebeští hniezda}přípisek soudobého korektora, ale syn člověka nemá, kde by hlavu svú schýlil.“ Mt8,21 A jiný z učedlníkóv jeho vece jemu: „Pane, odpusť mě najprvé jíti a pochovati otce mého.“ Mt8,22 A Ježíš vece jemu: „Poď po mně a nechť mrtví pohřebují mrtvé své.“ Mt8,23 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 4k, Lucecizojazyčný text VIIIh) A když on vstúpi na lodičku, šli sú po něm učedlníci jeho. Mt8,24 A aj, hnutie veliké stalo sě jest na moři, tak že lodička přikrýváše sě vlnami, a on spáše. Mt8,25 A přistúpili sú k němu učedlníci jeho a ubudili sú jeho řkúce: „Pane, spas nás, hynemeť!“ Mt8,26 I vece jim: „Co báznivi ste, malé viery?“ Tehdy vstav, přikáza větróm a moři, a sta sě tichost veliká na moři. Mt8,27 Tehdy člověkové (velcizojazyčný text lidé) když sú vzřeli, divili jsú sě řkúce: „Kteraký jest tento, že větrové a moře poslúchají jeho?“ Mt8,28 A když přejide přes moře do vlasti Gerasenských, potkachu jě dva

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).