[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<5v6r6v7r7v8r8v9r9v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

činie ve školách a v uliciech, aby ctěni byli od člověkóv (velcizojazyčný text lidí). začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, vzeli jsú odplatu svú. Mt6,3 Ale ty když činíš almužnu, nevěz levice tvá, co činí pravice tvá, Mt6,4 aby byla almužna tvá v skrytě, a otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě.

Matheicizojazyčný text VI.

Mt6,5 {A}textový orientátor A když sě modlíte, nebuďte jako pokrytci (Lucecizojazyčný text XI) smutní, kteříž milují v školách a na úhlech uličných stojíce modliti sě, aby viděni byli začátek komentované pasážeod člověkóvkonec pasáže s variantním překladem od lidívariantní překlad; začátek komentované pasážezajisté pravikonec pasáže s variantním překladem věrně pravímvariantní překlad vám, začátek komentované pasáževzeli {vzeliť}přípisek soudobého korektora sú odplatu svú. Mt6,6 Ale ty, když sě budeš modliti, začátek komentované pasáževejdi v pokojík tvójkonec pasáže s variantním překladem vejdi v pokoj tvójvariantní překlad a zavra dveře tvé, modli sě otci tvému v skrytě a otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě. Mt6,7 A modléce sě, neroďte mnoho mluviti, jako začátek komentované pasážepekelnícikonec pasáže s variantním překladem pohanévariantní překlad činie, neb mnějí, byť v mnohém svém mluvení byli začátek komentované pasážeuslyšánikonec pasáže s variantním překladem uslyšěnivariantní překlad. Mt6,8 Protož neroďte sě začátek komentované pasážepřirovnávatikonec pasáže s variantním překladem připodobnitivariantní překlad jim, neb vie otec váš, co jest vám potřěbie, prvé než jeho prosíte. Mt6,9 Protož vy takto sě budete modliti: Otče náš, jenž jsi v nebesiech, osvěť sě jmě tvé. Mt6,10 Přiď královstvie tvé, buď vóle tvá jako v nebi, i v zemi. Mt6,11 Chléb náš nadpodstatný daj nám dnes Mt6,12 a odpusť nám naše dluhy (velcizojazyčný text viny),

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).