[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<12v13r13v14r14v15r15v16r16v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

až přijde syn člověka. Mt10,24 {K}textový orientátor (Lucecizojazyčný text 6q, Iohaniscizojazyčný text XIII d etcizojazyčný text XVd) Nenie učedlník nad mistra ani sluha nad pána svého. Mt10,25 Dosti jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho a sluha jako pán jeho. A poňavadž otce čelednieho Belzebubem nazývali sú, čím viece domácie jeho? Mt10,26 Protož nebojte se jich, {L}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIIc) neboť nic nenie přikryto, co by nebylo začátek komentované pasážezjeveno {zjevno}přípisek soudobého korektora, a tajného, co by nebylo zvěděno. Mt10,27 {M}textový orientátor Což pravi vám ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, kažte na střěchách. Mt10,28 A neroďte sě těch báti, ještoť zabíjějí tělo, ale duše nemohú zabiti. (Lucecizojazyčný text VIIIe etcizojazyčný text XIIb) Ale radějše se bojte toho, jenž móž duši i tělo zatratiti u věčný oheň. Mt10,29 (Lucecizojazyčný text XII) Však dva vrabce za šart prodávají a jeden z nich nepadne na zemi bez otce vašeho. Mt10,30 Ale i vlasové vašie hlavy všickni zečteni jsú. Mt10,31 Protož neroďte se báti, mnohých vrabcóv lepší ste vy. Mt10,32 Protož všeliký, ktož vyzná mě před lidmi (velcizojazyčný text před člověky), vyznám já začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad před otcem mým, jenž v nebi jest. Mt10,33 Ale ktož zapří mne přěd lidmi (velcizojazyčný text přěd člověky), zapřím já jeho před otcem mým, jenž v nebesiech jest.“ Mt10,34 {N}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIII et Lucecizojazyčný text 9m, etcizojazyčný text XIIc) „Neroďte sě domnieti, bychť přišel pokoj pustiti v zemi: nepřišel sem pokoje pustiti v zemi, ale meč. Mt10,35 {O}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIn) Neb sem přišel odděliti člověka proti otci jeho a dceru proti mateři začátek komentované pasážejejí {jejie}přípisek soudobého korektora a nevěstu proti začátek komentované pasážesvekrušikonec pasáže s variantním překladem tchynivariantní překlad její, Mt10,36 a nepřietelé člověčí domácí jeho. Mt10,37 {P}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIIId-e) Ktož miluje otce neb máteř viece nežli mě, nenie mne hoden. A ktož miluje syna neb dceru nad

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).