[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Evanjelium svatého Matoušě

Mt1,21 […]text doplněný editorem[2]chybějící listy spasen učiní lid svój od jich hřiechóv. Mt1,22 A to sě jest všecko stalo, aby bylo naplněno to, což jest začátek komentované pasážepověděnokonec pasáže s variantním překladem rčenovariantní překlad od pána skrzě proroka řkúcieho: Mt1,23 (Isaecizojazyčný text VII) Aj, panna v břišě bude mietizačátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad porodí syna, začátek komentované pasážejemužto bude jměkonec pasáže s variantním překladem a bude nazváno jméno jehovariantní překlad Emanuel, jenž sě vykládá S námi bóh. Mt1,24 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad začátek komentované pasáževstavkonec pasáže s variantním překladem povstavvariantní překlad Josef ze spánie, {i}přípisek soudobého korektora učini, jakož začátek komentované pasážeanjelkonec pasáže s variantním překladem andělvariantní překlad boží bieše přikázal jemu. I vze manželku svú Mt1,25 a nepoznal jie, až jest porodila syna svého prvorozeného. začátek komentované pasážeI přěvzděkonec pasáže s variantním překladem A nazvalavariantní překlad jméno jeho začátek komentované pasážeJežíškonec pasáže s variantním překladem Ježíševariantní překlad.

Matheicizojazyčný text II

Mt2,1 A když sě {tehdy}přípisek soudobého korektora bieše narodil Ježíš v Betlémě Judášově ve dnech Erodesa krále, aj mudrci přijidechu od východa slunce do Jerusalema Mt2,2 řkúce: „Kde jest ten, jenšto sě jest narodil, král židovský? začátek komentované pasážeNebkonec pasáže s variantním překladem Nebovariantní překlad sme viděli hvězdu jeho začátek komentované pasážena vzchod sluncekonec pasáže s variantním překladem na východuvariantní překlad a přišli sme {s dary}přípisek soudobého korektora klaněti sě jemu.“ Mt2,3 Tehdy uslyšev {to}přípisek soudobého korektora Erodes král, zamúti sě i vešken Jerusalem s ním. Mt2,4 A sebrav všecka kniežata kněžská, začátek komentované pasážei mistry lidakonec pasáže s variantním překladem i učené z liduvariantní překlad, je sě začátek komentované pasážejich {od nich}přípisek soudobého korektora tázati, kde by sě měl Kristus naroditi. Mt2,5 A oni sú řekli jemu: „V Betlémě začátek komentované pasážeJudášověkonec pasáže s variantním překladem Judověvariantní překlad neb jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).