[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<2v3r3v4r4v5r5v6r6v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt4,18 A chodě Ježíš podlé moře galilejského, viděl jest dva bratry (Marcicizojazyčný text Ik) Šimona, jenž slove Petr, a Ondřěje, bratra jeho, {ana}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážepúštějíce {púštěta}přípisek soudobého korektora sieti začátek komentované pasážeu {v}přípisek soudobého korektora moře, {G}textový orientátor neb biechu rybáři. Mt4,19 I vece jim: „Poďte po mně, učiním vás rybáře lidské (velcizojazyčný text člověkóv).“ Mt4,20 A oni inhed opustivše sieti, jidechu po něm. Mt4,21 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Il) A pošed odtud dále, uzře jiná dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a Jana, bratra jeho, v lodí s Zebedeem, otcem jich, opravujíce sieti své, i povola jich. Mt4,22 A oni inhed nechavše sieti a otce, jidechu po něm. Mt4,23 {I}textový orientátor I chodieše Ježíš po všie Galilei, uče v jich školách a káže čtenie královstvie a uzdravuje všeliké neduhy a všelikú nemoc v lidu. Mt4,24 I vyšlo domněnie jeho po vší Syrí, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad noséchu předeň všeliké, ješto sě zle mějiechu, rozličnými neduhy a mukami obvázáni, a ješto diábly jmějiechu, a náměsiečníky i dnú zlámané, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad uzdravoval je. Mt4,25 A chodiechu po něm zástupové mnozí z Galilee a z Dekapoli začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad z Jerusaléma i Židovstva i z Zajordánie.

V.

Mt5,1 {A}textový orientátor A začátek komentované pasáževidakonec pasáže s variantním překladem viděvvariantní překlad Ježíš zástupy, začátek komentované pasáževjidekonec pasáže s variantním překladem vstúpil jestvariantní překlad na horu. A když začátek komentované pasážesedekonec pasáže s variantním překladem sedl; sědevariantní překlad, přistúpichu k němu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).