[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<10v11r11v12r12v13r13v14r14v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

i báchu sě a velebili sú boha, jenž dal jest moc takú člověkóm (velcizojazyčný text lidem). Mt9,9 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Iib, Lucecizojazyčný text Vh) A když jdieše odtud Ježíš, viděl člověka sedícieho na cle jménem Matúše. {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIc, Lucecizojazyčný text Va) I vece jemu: „Poď po mně!“ A vstav jide po něm. Mt9,10 I stalo sě jest, když on sedieše v domu, a aj, mnozí zevní hřiešníci a hřiešnici přišedše, stoléchu s Ježíšem i s učedlníky jeho. Mt9,11 A vidúce zákonníci, vecechu učedlníkóm jeho: {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Iid, Lucecizojazyčný text Vk) „Proč s zevnými hřiešníky jie mistr váš?“ Mt9,12 A tehdy Ježíš uslyšav povědě: „Nenie začátek komentované pasážepotřebiekonec pasáže s variantním překladem potřěbenvariantní překlad zdravým lékař, ale začátek komentované pasáženemocnýmkonec pasáže s variantním překladem zle majícímvariantní překlad. Mt9,13 začátek komentované pasážeProtožkonec komentované pasáže {Ale}přípisek soudobého korektora jdúce naučte sě, co jest: Milosrdenstvie chci, ale ne oběti. Neb nepřišel sem volat spravedlivých, ale hřiešných.“ Mt9,14 Tehdy přistúpili k němu učedlníci Janovi řkúce: „Proč my a zákonníci postíme sě často, ale učedlníci tvoji sě nepostie?“ Mt9,15 začátek komentované pasážeI vecekonec pasáže s variantním překladem I řeklvariantní překlad jim Ježíš: „Zdali mohú synové ženichovi mútiti sě, začátek komentované pasážedonidžkonec pasáže s variantním překladem dokudžvariantní překlad s nimi jest ženich? Ale přijdú dnové, když odjat bude od nich ženich, začátek komentované pasážetehdakonec pasáže s variantním překladem tehdyvariantní překlad sě budú postiti. Mt9,16 začátek komentované pasážeA nižádný nevyšívákonec pasáže s variantním překladem a ižádnýť nevšívávariantní překlad sukna nového v rúcho staré, neb otjímá cělost jeho začátek komentované pasážeod {ot}přípisek soudobého korektora rúcha, a horšie rozedřenie {bývá}přípisek soudobého korektora. Mt9,17 Aniž nalévají vína nového v lahvice staré, jinak rozpučie sě lahvice a víno bude rozlito a lahvice zhynú. Ale víno nové v lahvicě nové a obé bude zachováno.“ (Ktož jest, ješto móže odpustiti hřéchy? Jediný sám buoh.) Mt9,18 {E}textový orientátor A když ty řeči mluvieše k nim, aj, knieže jedno přistúpi a modléše se jemu řka: „Pane, nynie dcera má umřela jest, (Marcicizojazyčný text Vb, Lucecizojazyčný text VIIIq) protož poď, vlož na ni ruku tvú, a budeť živa.“ Mt9,19 A vstav Ježíš,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).