[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<37r37v38r38v39r39v40r40v41r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

budete na mně v této noci. Neb psáno jest: (Zachariaecizojazyčný text 13) Ztepu pastýře a rozprchnú se ovce stáda. Mt26,32 {O}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14o) Ale když {z mrtvých}přípisek soudobého korektora vstanu, předejdu vás do Galilee.“ Mt26,33 {P}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14p, Lucecizojazyčný text 22n, Iohaniscizojazyčný text XIIIi) začátek komentované pasážeTehdykonec komentované pasáže {A}přípisek soudobého korektora otpověděv Petr vece: „A ač by se všickni pohoršili nad tebú, já se nikdy nepohorším.“ Mt26,34 Vece jemu Ježíš: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi tobě, že v této noci, dřéve nežli kokot zapěje, třikrát mne zapříš.“ Mt26,35 {Q}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14q) Vece jemu Petr: „Byť mi pak také bylo umřieti s tebú, nezapřím tebe.“ Takež i všickni učedlníci začátek komentované pasáževecechukonec pasáže s variantním překladem řekli súvariantní překlad. Mt26,36 {R}textový orientátor (Iohaniscizojazyčný text XVIIa, Marcicizojazyčný text 14r, Lucecizojazyčný text 22p) Tehdy začátek komentované pasážepřijidekonec pasáže s variantním překladem přišelvariantní překlad s nimi Ježíš do vsi, ješto slove Getsemany, i vece učedlníkóm svým: {S}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14s) „Seďte tuto, ažť já pójdu tamto začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad pomodlím se.“ Mt26,37 A pojem Petra a dva syny Zebedeova, poče se mútiti začátek komentované pasážea truchelkonec pasáže s variantním překladem a truchlivvariantní překlad býti. Mt26,38 {T}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14t, Iohaniscizojazyčný text 12f) Tehdy vece jim: „Smutna jest duše má až do smrti; počekajte tuto a bděte se mnú.“ Mt26,39 {U}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIIu, Lucecizojazyčný text XXIIr) A odšed málo, pade začátek komentované pasážena svój obličějkonec pasáže s variantním překladem na svú tvářvariantní překlad modle se a řka: {X}textový orientátor „Otče mój, začátek komentované pasážejest li možnékonec pasáže s variantním překladem móž li býtivariantní překlad, otejdi ote mne kalich tento; ale však ne jako já chci, ale jako ty.“ Mt26,40 {Y}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14y, Lucecizojazyčný text XXIIqr) I přijide k učedlníkóm svým začátek komentované pasážei naleze je spícekonec pasáže s variantním překladem a nalezl jě ani spievariantní překlad. I vece Petrovi: „Taks nemohl jedné hodiny se mnú bdieti? Mt26,41 Bděte a modlte se, abyšte nevešli v pokušenie; Duch zajisté hotov jest, ale

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).