[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<37r37v38r38v39r39v40r40v41r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[39r]číslo strany rukopisubudete[1377]korektor v úseku „trpěti budete“ naznačuje změnu slovosledu na mně v této noci. Neb psáno jest: (Zachariaecizojazyčný text 13)[1378]připsáno nad řádkem, viz Zch 13,7 Ztepu pastýře a rozprchnú se ovce stáda. Mt26,32 {O}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14o)[1379]viz Mc 14,28 Ale když {z mrtvých[1380]}přípisek soudobého korektora vstanu, předejdu vás do Galilee.“ Mt26,33 {P}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14p, Lucecizojazyčný text 22n, Iohaniscizojazyčný text XIIIi)[1381]viz Mc 14,29–30, L 22,33–34, J 13,37–38 začátek komentované pasážeTehdykonec komentované pasáže[1382]přeškrtnuto {A}přípisek soudobého korektora otpověděv Petr vece: „A ač by se všickni pohoršili nad tebú, já se nikdy nepohorším.“ Mt26,34 Vece jemu Ježíš: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi tobě, že v této noci, dřéve nežli[1383]„-li“ podtečkováno korektorem kokot zapěje, třikrát mne zapříš.“ Mt26,35 {Q}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14q)[1384]viz Mc 14,31 Vece jemu Petr: „Byť mi pak také bylo umřieti s tebú,[1385]korektor v úseku „Byť mi pak také bylo umřieti“ naznačuje změnu slovosledu nezapřím tebe.“ Takež i všickni učedlníci začátek komentované pasáževecechukonec pasáže s variantním překladem řekli súvariantní překlad. Mt26,36 {R}textový orientátor (Iohaniscizojazyčný text XVIIa, Marcicizojazyčný text 14r, Lucecizojazyčný text 22p)[1386]viz J 17, Mc 14,32, L 22,39 Tehdy začátek komentované pasážepřijidekonec pasáže s variantním překladem přišelvariantní překlad s nimi Ježíš do vsi, ješto slove Getsemany, i vece učedlníkóm svým: {S}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14s)[1387]viz Mc 14,33 „Seďte tuto, ažť já pójdu tamto začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad pomodlím se.“ Mt26,37 A pojem Petra a dva syny Zebedeova, poče se mútiti začátek komentované pasážea truchelkonec pasáže s variantním překladem a truchlivvariantní překlad býti. Mt26,38 {T}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14t, Iohaniscizojazyčný text 12f)[1388]viz Mc 14,34, J 12,27; zapsáno při okraji Tehdy vece jim: „Smutna jest duše má až do smrti; počekajte[hx]počekajte] pocziekaite tuto a bděte se mnú.“ Mt26,39 {U}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIIu, Lucecizojazyčný text XXIIr)[1389]viz Mc 14,35, L 22,41 A odšed málo, pade začátek komentované pasážena svój obličěj[1390]nad „-g“ nadepsáno „-y“konec pasáže s variantním překladem na svú tvářvariantní překlad modle se a řka: {X}textový orientátor „Otče mój, začátek komentované pasážejest li možnékonec pasáže s variantním překladem móž li býtivariantní překlad, otejdi ote mne kalich tento; ale však ne jako já chci, ale jako ty.“ Mt26,40 {Y}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14y, Lucecizojazyčný text XXIIqr)[1391]viz Mc 14,37, L 22,45 I přijide k učedlníkóm svým začátek komentované pasážei naleze je spícekonec pasáže s variantním překladem a nalezl jě ani spievariantní překlad. I vece Petrovi: „Taks nemohl jedné hodiny se mnú bdieti?[1392]korektor v úseku „se mnú bdieti“ naznačuje změnu slovosledu Mt26,41 Bděte a modlte se, abyšte nevešli v pokušenie; Duch zajisté hotov jest, ale

X
hxpočekajte] pocziekaite
1377korektor v úseku „trpěti budete“ naznačuje změnu slovosledu
1378připsáno nad řádkem, viz Zch 13,7
1379viz Mc 14,28
1380připsáno nad řádkem
1381viz Mc 14,29–30, L 22,33–34, J 13,37–38
1382přeškrtnuto
1383„-li“ podtečkováno korektorem
1384viz Mc 14,31
1385korektor v úseku „Byť mi pak také bylo umřieti“ naznačuje změnu slovosledu
1386viz J 17, Mc 14,32, L 22,39
1387viz Mc 14,33
1388viz Mc 14,34, J 12,27; zapsáno při okraji
1389viz Mc 14,35, L 22,41
1390nad „-g“ nadepsáno „-y“
1391viz Mc 14,37, L 22,45
1392korektor v úseku „se mnú bdieti“ naznačuje změnu slovosledu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).