[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<35r35v36r36v37r37v38r38v39r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

XIXc) A neužitečného sluhu vyvrzte v temnosti zevnitřnie, tu bude pláč začátek komentované pasážea skřehot zubómkonec pasáže s variantním překladem a skřípenie zubuovvariantní překlad. Mt25,31 (Sám:) A když přijde syn člověka začátek komentované pasážev oslavěkonec pasáže s variantním překladem v velebnostivariantní překlad své a všickni anjelové jeho s ním, tehdy začátek komentované pasážesedekonec pasáže s variantním překladem sednevariantní překlad na stolici velebnosti své. Mt25,32 A zberú se přěd něho všickni začátek komentované pasáželidékonec pasáže s variantním překladem národovévariantní překlad i rozlúčí je začátek komentované pasážeróznokonec pasáže s variantním překladem ruoznovariantní překlad, jako pastýř odlučuje ovce od kozlóv, Mt25,33 a postaví zajisté ovce začátek komentované pasážena pravicekonec pasáže s variantním překladem na pravicivariantní překlad své začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem alevariantní překlad kozly na levici. Mt25,34 Tehdy die král těm, začátek komentované pasážekteříštokonec pasáže s variantním překladem kteřížtovariantní překlad začátek komentované pasážena pravicikonec pasáže s variantním překladem na praviciechvariantní překlad jeho budú: Poďte, požehnaní otce mého, vládněte připraveným vám královstvím začátek komentované pasážeod ustaveniekonec pasáže s variantním překladem ot ustavenievariantní překlad světa. Mt25,35 Neb byl sem lačen a dali ste mi jiesti, začátek komentované pasážežiezniv sem bylkonec pasáže s variantním překladem žieznil semvariantní překlad a dali ste mi píti. Byl sem hostem a přijeli ste mě. Mt25,36 Náh a přioděli ste mě. Nemocen a navštievili ste mě. V žaláři sem byl a přišli ste ke mně. Mt25,37 Tehdy odpovědie jemu spravedliví řkúce: Pane, když smy tě viděli lačna a nakrmili sme tě, žiezniva a dali sme tobě začátek komentované pasážepítikonec pasáže s variantním překladem nápojvariantní překlad? Mt25,38 A kdy smy tě viděli hostem a přijěli sme tě, neb náha a začátek komentované pasážeodělikonec pasáže s variantním překladem přiodělivariantní překlad sme tě? Mt25,39 začátek komentované pasážeAnebkonec pasáže s variantním překladem Anebovariantní překlad když smy tě viděli nemocna neb v žaláři a přišli sme k tobě? Mt25,40 A odpověda král die jim: začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám: Dokud činili ste jednomu z těchto mých bratří najmenších, mně ste činili. Mt25,41 Tehdy die král i těm, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem kteřížvariantní překlad na začátek komentované pasáželevicikonec pasáže s variantním překladem leviciechvariantní překlad jeho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).