[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<35v36r36v37r37v38r38v39r39v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

budú: začátek komentované pasážeOtejdětekonec pasáže s variantním překladem Odstuptevariantní překlad ote mne, začátek komentované pasážeprokletí velcizojazyčný text zlořečení, do věčného ohněkonec pasáže s variantním překladem zlořečení, v oheň věčnývariantní překlad, jenž připraven jest diáblovi začátek komentované pasážei anjelómkonec pasáže s variantním překladem a andělómvariantní překlad jeho! Mt25,42 Neb začátek komentované pasáželačen sem bylkonec pasáže s variantním překladem lačněl semvariantní překlad a nedali ste mi jiesti, začátek komentované pasážežiezniv sem bylkonec pasáže s variantním překladem žieznil semvariantní překlad a nedali ste mi začátek komentované pasážepítikonec pasáže s variantním překladem nápojěvariantní překlad. Mt25,43 začátek komentované pasážeHostemkonec pasáže s variantním překladem Hostvariantní překlad sem byl a nepřijeli ste mne, náh začátek komentované pasážea neoděli stekonec pasáže s variantním překladem a nepřioděli stevariantní překlad mne, nemocen a v žaláři a nenavštievili ste mne. Mt25,44 Tehdy odpovědie jemu i oni řkúce: Pane, kdy smy tě viděli lačna aneb žiezniva neb hostem neb náha začátek komentované pasáženebkonec pasáže s variantním překladem nebovariantní překlad nemocna začátek komentované pasáženebkonec pasáže s variantním překladem nebovariantní překlad v žaláři a neposlúžili sme tobě? Mt25,45 Tehdy otpovie začátek komentované pasážei těmkonec pasáže s variantním překladem jimvariantní překlad řka: začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám: Dokud ste neučinili jednomu začátek komentované pasážez najmenšíchkonec pasáže s variantním překladem z menšíchvariantní překlad těchto, začátek komentované pasážemně ste neučinilikonec pasáže s variantním překladem ani ste mně učinilivariantní překlad. Mt25,46 I pójdú tito u věčnú muku, ale spravedliví začátek komentované pasážeukonec pasáže s variantním překladem vvariantní překlad věčný život.“

Matheicizojazyčný text XXVI.

Mt26,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIIa, Lucecizojazyčný text XIIa, Iohaniscizojazyčný text XVIII etcizojazyčný text 2b etcizojazyčný text VIc) I stalo sě, když dokona Ježíš tyto všecky řěči, vece učedlníkóm svým: Mt26,2 „Viete li, že po dvú dní hod beránka bude a syn člověka bude zrazen, aby byl ukřižován?“ Mt26,3 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIIb) Tehdy sebrali sú se kniežata kněžská a starší lidu do sieni kniežete kněžského, začátek komentované pasážejenž jest slulkonec pasáže s variantním překladem jenž slovieševariantní překlad Kaifáš. Mt26,4 začátek komentované pasážeI učinichu radukonec pasáže s variantním překladem A radu sú učinilivariantní překlad, aby Ježíšě lstivě jeli začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad zabili; Mt26,5 ale praviechu: „Ne v den sváteční, aby snad nestal se začátek komentované pasážerozbroj v lidukonec pasáže s variantním překladem hřmot mezi lidemvariantní překlad.“ Mt26,6 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIIc, Lucecizojazyčný text VIIc, Iohaniscizojazyčný text XIIa) A když bieše Ježíš v Betaní v domu Šimona malomocného, Mt26,7 přistúpi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).