[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<36v37r37v38r38v39r39v40r40v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

A když by večer, stoléše se dvanádcti učedlníky svými. Mt26,21 A když sú jedli, začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řekl jestvariantní překlad: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, že jeden z vás mě zradí.“ Mt26,22 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14g, Lucecizojazyčný text 22i, Iohaniscizojazyčný text 13g) začátek komentované pasážeTehdy smutni jsúckonec pasáže s variantním překladem A jsúc smutnivariantní překlad velmě začátek komentované pasážepočechukonec pasáže s variantním překladem počěvariantní překlad každý z nich řéci: „Zdali sem já, pane?“ Mt26,23 A on otpověděv vece: {H}textový orientátor „Kto začátek komentované pasážetýká ruku se mnú u míse, tenkonec pasáže s variantním překladem sahá se mnú rukú do mísy, tenťvariantní překlad mě zradí. Mt26,24 Syn zajisté člověka jde, jakož jest psáno o něm, {I}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14h, 27) ale běda člověku tomu, skrze kteréhož syn člověka zrazen bude! Dobřě začátek komentované pasážebykonec komentované pasáže {jest}přípisek soudobého korektora bylo jemu, by se byl nenarodil člověk ten.“ Mt26,25 (Sám:) A otpověděv Jidáš, jenž začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad byl zradil, vece: „Zdali sem já, mistře?“ Vece jemu: „Ty jsi řekl.“ Mt26,26 {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14k, Lucecizojazyčný text 22f, Iohaniscizojazyčný text VIm etcizojazyčný text 8n) A když večeřéchu, začátek komentované pasáževzekonec pasáže s variantním překladem vzalvariantní překlad Ježíš chléb a požehnal i zlámal a dal učedlníkóm svým začátek komentované pasážei vecekonec pasáže s variantním překladem a řeklvariantní překlad: „Vezměte a jezte, toť jest tělo mé.“ Mt26,27 A vzem kalich začátek komentované pasáževzda dieku ikonec pasáže s variantním překladem dieky jest učinil avariantní překlad dal jim řka: {L}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14l, Lucecizojazyčný text 22c etcizojazyčný text g) „začátek komentované pasážePítekonec pasáže s variantním překladem Pijtevariantní překlad z tohoto všickni, Mt26,28 toť jest jistě krev má nového svědectvie, kteráž za mnohé bude vylita začátek komentované pasážeku odpuštěníkonec pasáže s variantním překladem na otpuštěnievariantní překlad hřiechóv. Mt26,29 Ale pravi vám, již nebudú píti z toho plodu vinného kořene až do onoho dne, když jej budu píti s vámi nové v království otce mého.“ Mt26,30 {M}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14m) A chválu řekše, začátek komentované pasáževynidechukonec pasáže s variantním překladem vyjidechuvariantní překlad na horu Olivetskú. Mt26,31 Tehdy vece Ježíš jim: {N}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14n, Iohaniscizojazyčný text XVId) „Všickni vy pohoršenie trpěti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).