[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<42r42v43r43v44r44v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bázen jeho začátek komentované pasážezstrašichu sekonec pasáže s variantním překladem vystrašichu sěvariantní překlad strážní začátek komentované pasážea učiněni biechu jako mrtvikonec pasáže s variantním překladem a byli učiněni jako mrtvivariantní překlad. Mt28,5 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 16c, Lucecizojazyčný text 24b) A otpověděv anjel vece ženám: „Neroďte se báti vy, viemť zajisté, že Ježíše, jenžť jest ukřižován, hledáte; Mt28,6 nenieť zde, {neb}přípisek soudobého korektora vstal jest, jakožť jest řekl. Poďte začátek komentované pasážea ohledajtekonec pasáže s variantním překladem a viztevariantní překlad miesto, kdež jest byl položen pán. Mt28,7 A brzo jdúce povězte učedlníkóm jeho, žeť jest vstal, a aj předejdeť vás do Galilee, tu jeho uzříte, začátek komentované pasážejakož jest předpověděl semkonec pasáže s variantním překladem aj, předpověděl semvariantní překlad vám.“ Mt28,8 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 16, Lucecizojazyčný text 24c) (A Maria Magdalena a druhá Maria) {i}přípisek soudobého korektora vynidechu brzo s hrobu, s bázní a s radostí velikú běžiece zvěstovat jeho učedlníkóm. Mt28,9 (Sám:) A aj Ježíš potka {jě}přípisek soudobého korektora řka: „Zdrávy buďte!“ A ony přistúpichu a držéchu nohy jeho začátek komentované pasážei modléchu sekonec pasáže s variantním překladem i klaniechu sěvariantní překlad jemu. Mt28,10 Tehdy vece jim Ježíš: „Neroďte se báti, jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdú do Galilee, tuť mě uzřie.“ Mt28,11 Kteréžto když začátek komentované pasážesú odešlykonec pasáže s variantním překladem otjidechuvariantní překlad, aj někteří z strážných přijidechu do města i zvěstováchu kniežatóm kněžským všecky věci, kteréž se biechu staly. Mt28,12 začátek komentované pasážeI shromazdichu sekonec pasáže s variantním překladem I sebravše sěvariantní překlad s staršími, radu vzemše, peníze veliké dali sú rytieřóm Mt28,13 řkúce: „Řcete, že učedlníci jeho přišli v noci a ukradli sú jeho začátek komentované pasáženám spícímkonec pasáže s variantním překladem když sme my spalivariantní překlad. Mt28,14 začátek komentované pasážeA bude likonec pasáže s variantním překladem A paklivariantní překlad to začátek komentované pasážeuslyšeno od vladařekonec pasáže s variantním překladem uslyší vladařvariantní překlad, myť poradíme jemu a bezpečny začátek komentované pasáževáskonec pasáže s variantním překladem vyvariantní překlad učiníme.“ Mt28,15 A oni vzemše penieze začátek komentované pasážeučinilikonec pasáže s variantním překladem učinichuvariantní překlad, jako začátek komentované pasážebiechukonec pasáže s variantním překladem bylivariantní překlad naučeni. začátek komentované pasážeA rozhlášeno jestkonec pasáže s variantním překladem A ohlášeno jestvariantní překlad slovo to u Židóv až do dnešnieho dne.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).