[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<38r38v39r39v40r40v41r41v42r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

miesto začátek komentované pasážesvé, neb všelikýkonec pasáže s variantním překladem jeho, nebo všicknivariantní překlad, jenž meč berú, od meče zahynú. Mt26,53 Zda mníš, že bych nemohl prositi otce mého, a dá mi nynie viece než dvanádct tem anjelóv? Mt26,54 I kterak se {tehdy}přípisek soudobého korektora naplnie písma, že tak musie býti?“ Mt26,55 {Ag}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14f, Lucecizojazyčný text 22z, Iohaniscizojazyčný text XVIIIi) V tu hodinu vece Ježíš zástupóm: „Jakožto k lotru vyšli ste s meči a s kyji, abyšte mě lapili. {Ah}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14g) Na však den u vás sem seděl v chrámě uče, a nejeli ste mne. Mt26,56 A to všecko stalo se jest, aby byla naplněna písma prorocká.“ {Ai}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14h, Lucecizojazyčný text 22a, Iohaniscizojazyčný text 14c) Tehdy učedlníci začátek komentované pasáževšichnikonec pasáže s variantním překladem všicknivariantní překlad opustivše jej utečechu. Mt26,57 A oni držéce Ježíše, vedechu k Kaifášovi, kniežeti kněžskému, kdešto mistři a zákonníci a starší biechu se sebrali. Mt26,58 A Petr jdieše po něm zdaleka až do domu kniežete kněžského. A všed vnitř s sluhami {sedieše}přípisek soudobého korektora, aby začátek komentované pasáževidělkonec pasáže s variantním překladem uzřelvariantní překlad konec. Mt26,59 Ale kniežata a všecka rada hledáchu křivého svědectvie proti Ježíšovi, aby jej na smrt dali, Mt26,60 a nenalezechu, začátek komentované pasážekakž kolivěkkonec pasáže s variantním překladem ačkolivariantní překlad začátek komentované pasážemnoho křivýchkonec pasáže s variantním překladem mnozí falešnívariantní překlad svědkóv začátek komentované pasážebieše vystúpilokonec pasáže s variantním překladem biechu vystúpilivariantní překlad. {Al}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIIa) A najposléze přijidešta dva začátek komentované pasážekřivákonec pasáže s variantním překladem falešnávariantní překlad svědky Mt26,61 i vecešta: {Am}textový orientátor „Tento jest řekl: Mohu zkaziti chrám boží a po třech dnech ustaviti jej.“ Mt26,62 A vstav knieže kněžské vece jemu: „Nic neodpoviedáš k tomuto, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem covariantní překlad tito proti tobě svědčie?“ Mt26,63 A Ježíš

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).