[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<31v32r32v33r33v34r34v35r35v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt23,30 začátek komentované pasážea dietekonec pasáže s variantním překladem a řékátevariantní překlad: začátek komentované pasážeBychomkonec pasáže s variantním překladem Bychmevariantní překlad byli ve dnech otcóv našich, nebyli bychme tovařišie jich ve krvi začátek komentované pasážeproročíkonec pasáže s variantním překladem proročskévariantní překlad. Mt23,31 Protož na svědectvie jste sami sobě, začátek komentované pasážežekonec pasáže s variantním překladem nebovariantní překlad synové ste jich, kteřížto sú proroky začátek komentované pasážezbilikonec pasáže s variantním překladem zahubilivariantní překlad. Mt23,32 (Sám:) začátek komentované pasážeAkonec pasáže s variantním překladem Ivariantní překlad vy naplníte mieru otcóv vašich. Mt23,33 Hadové, začátek komentované pasážeksenci násilorodníkóvkonec pasáže s variantním překladem pokolenie hadóvvariantní překlad! (Glosa: Věz, že násilorodník slove viperacizojazyčný text, že násilím se rodí. Že samice počíná lektáním, vezmúc hlavu hada v usta, a když již počne, tehdy jemu hlavy skúsí. A pak ksenci mladí prokúsají mateři břicho a tak ji umořie a sami se vylehú. Těmi hady a ksenci nazval Kristus mistry a zákonníky neb synagoga, to je věz sbor židovský, hlavu Krista zamordovala. finis est textuscizojazyčný text) Kterak utečete od súdu začátek komentované pasáževěčnéhokonec pasáže s variantním překladem pekelnéhovariantní překlad ohně? Mt23,34 {I}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIIr ) Protož aj, já posielám k vám proroky a mudrce začátek komentované pasážea učenékonec pasáže s variantním překladem a mistryvariantní překlad a z těch zabiete začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad ukřižujete a z těch bičovati budete v svých školách začátek komentované pasážea vypudítekonec pasáže s variantním překladem a budete honitivariantní překlad z města do města, Mt23,35 aby přišla na vy každá krev spravedlivá, kteráž jest vylita na zemi od krve Abele spravedlivého až do krve Zachariáše, syna Barachiášova, jehož ste zabili mezi chrámem a mezi oltářem. Mt23,36 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám: přijdú tyto všecky věci na pokolenie toto. Mt23,37 {K}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIIi) Jerusaléme, Jerusaléme, jenž začátek komentované pasážezabíjieškonec pasáže s variantním překladem hubíšvariantní překlad proroky a kamenuješ ty, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad k tobě posláni jsú. Kolikrát sem shromažditi chtěl syny tvé, začátek komentované pasážejakožtokonec pasáže s variantním překladem jakovariantní překlad slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídle, a nechtěl jsi. Mt23,38 Aj bude opuštěn vám dóm váš pust. Mt23,39 začátek komentované pasážeZajistékonec pasáže s variantním překladem Nebvariantní překlad pravi vám: neuzříte mne viece, až i diete:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).