[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<30v31r31v32r32v33r33v34r34v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

břěmena těžká začátek komentované pasážea nesnesitedlnákonec pasáže s variantním překladem a neúnosnávariantní překlad a vkládají na ramena lidská, ale svým prstem nechtie sě jich dotknúti. Mt23,5 A všecky skutky své činie, aby od lidí (velcizojazyčný text od člověkuov) byli viděni. {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIg, Lucecizojazyčný text XXg etcizojazyčný text XIn) začátek komentované pasážeA {Neboť}přípisek soudobého korektora rozšiřují své nápisy a veličie podolky své. Mt23,6 A milují prvnie začátek komentované pasážeseděniekonec pasáže s variantním překladem miestavariantní překlad na večeřiech a prvnie stolice v školách Mt23,7 a pozdravenie na tržišti a nazváni býti začátek komentované pasážeod člověkóv rabikonec pasáže s variantním překladem od lidí mistryvariantní překlad. Mt23,8 Ale vy neroďte nazváni býti začátek komentované pasážemistry (velcizojazyčný text rabi)konec pasáže s variantním překladem mistrovévariantní překlad, neb jeden jest mistr váš a všickni vy bratřie jste. Mt23,9 A otce neroďte sobě nazývati na zemi, neb jeden jest otec váš, jenž v nebesiech jest. Mt23,10 Ani nazváni buďte mistři, neb jeden jest mistr váš, Kristus. Mt23,11 {C}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIs) Kto mezi vámi větčí jest, bude sluha váš, Mt23,12 začátek komentované pasáženebkonec pasáže s variantním překladem alevariantní překlad kto by se výšil, bude ponížen, a kto sě poníží, bude povýšen. Mt23,13 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIm) A běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž zavieráte královstvie nebeské přěd člověky (velcizojazyčný text přěd lidmi)! Neb sami nevchodíte, ani vcházejících dopustíte začátek komentované pasáževjítikonec pasáže s variantním překladem vchoditivariantní překlad. Mt23,14 {E}textový orientátor Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž žéřete domy vdovské, na modlitbě dlúho modléce se: {neb}přípisek soudobého korektora protož větčí vezmete súd. Mt23,15 Běda vám, mistři a zákonníci a pokrytci, jenž obchodíte moře a zemi, abyšte učinili jednoho novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syna pekelného dvakrát viece než sami se! Mt23,16 (Sám:) Běda vám, vódce slepí, jenž pravíte: Ktož by kolivěk přisáhl skrze chrám boží, nic nenie, ale ktož by přisáhl na zlatě chrámovém, začátek komentované pasáževinen jestkonec pasáže s variantním překladem dlužen jestvariantní překlad! Mt23,17 Blázni

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).