[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<29v30r30v31r31v32r32v33r33v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Tehda odšedše zákonníci v radu sú vešli, aby popadli Ježíše začátek komentované pasážev řečikonec pasáže s variantním překladem na řečivariantní překlad. Mt22,16 I poslali sú jemu učedlníky své {s rytieři}přípisek soudobého korektora s Erodesovými řkúce: „Mistře, vieme, že začátek komentované pasážepravdu mluvil jsikonec pasáže s variantním překladem pravý sivariantní překlad a cěstu boží v pravdě učíš a nenie tobě péčě na nižádného, neb začátek komentované pasáženehledíš osoby člověkóv (velcizojazyčný text lidí)konec pasáže s variantním překladem nepatříš na osobu lidskúvariantní překlad. Mt22,17 Protož pověz nám, co sě tobě zdá: Slušie li dan dáti ciesaři, či nic?“ Mt22,18 A poznav Ježíš začátek komentované pasážezlostkonec pasáže s variantním překladem nešlechetnostvariantní překlad jich řekl jest: „Co mne pokúšiete, pokrytci? Mt22,19 Ukažte mi peniez platný.“ A oni začátek komentované pasážedali súkonec pasáže s variantním překladem podali súvariantní překlad jemu peniez. Mt22,20 I vece jim Ježíš: „Čí jest tento obraz a napsánie?“ Mt22,21 Řekli jemu: „začátek komentované pasážeCiesařóvkonec pasáže s variantním překladem Ciesařěvariantní překlad.“ začátek komentované pasážeI řekl jestkonec pasáže s variantním překladem Tehdy vecevariantní překlad jim: „Protož dajte ciesaři ty věci, kteréž sú ciesařovy, a které sú božie, bohu!“ Mt22,22 A uslyševše diviechu sě tomu začátek komentované pasážea opustivše jej odjidechukonec pasáže s variantním překladem a nechavše jeho otjidechuvariantní překlad. Mt22,23 (Marcicizojazyčný text XVI, Lucecizojazyčný text XX) V ten den začátek komentované pasážepřistúpichukonec pasáže s variantním překladem přistúpilivariantní překlad k němu saducei, začátek komentované pasážekteříto řkúkonec pasáže s variantním překladem jenž dějívariantní překlad, by nebylo z mrtvých vstánie, a otázali sú jehoMt22,24 řkúce: „Mistře, Mojžieš jest řekl: (Deuteronomiicizojazyčný text XXV, Lucecizojazyčný text XX, Marcicizojazyčný text XIII ) Umře li kto nemaje syna, aby pojal bratr jeho ženu, a zbudil siemě bratru svému. Mt22,25 I biechu u nás sedm bratróv: a prvý ženu pojav, umřel jest a nemaje semene a ostavil ženu bratru svému. Mt22,26 Též druhý i třetí až do sedmého Mt22,27 a začátek komentované pasáženajposlékonec pasáže s variantním překladem najposledyvariantní překlad začátek komentované pasážeze všěch umřela jest i ženakonec pasáže s variantním překladem po všěch žena umřěla jestvariantní překlad. Mt22,28 Protož z mrtvých vstanú, čie bude žena z sedmi? Neb všickni měli jsú ji .“ Mt22,29 A odpověděv Ježíš vece: „Blúdíte, neumějíce písem ani moci božie. Mt22,30 Neb v z mrtvých vstání, nebudú se pojímati, ale budú jako anjelé boží v nebi. Mt22,31 A o vzkřiešení mrtvých nečtli ste, co jest pověděno ot boha, řkúcého vám:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).