[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<30r30v31r31v32r32v33r33v34r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt22,32 (Exodicizojazyčný text III) Já sem bóh Abrahamóv, bóh Izákuov a bóh Jakubóv? Nenie bóh mrtvých, ale živých.“ Mt22,33 A uslyševše zástupové, diviechu se učení jeho. Mt22,34 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad zákonníci uslyševše, že začátek komentované pasážebykonec pasáže s variantním překladem bylvariantní překlad mlčenie saduceóm uložil, začátek komentované pasážesnidechu se v hromadukonec pasáže s variantním překladem sešli sě v jednovariantní překlad, Mt22,35 začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem ivariantní překlad otáza jeho jeden z nich, učitel zákona, pokúšeje jeho: Mt22,36 „Mistře, které jest přikázanie veliké v zákoně?“ Mt22,37 Vece jemu Ježíš: (Deuteronomiicizojazyčný text VI, Marcicizojazyčný text XII, Lucecizojazyčný text X) „Milovati budeš pána boha tvého (velcizojazyčný text svého) z cělého srdce tvého i ze všie dušě své začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad ze všie mysli své. Mt22,38 To jest najvětčé a prvnie přikázanie. Mt22,39 A druhé jest podobné tomuto: Milovati budeš bližnieho tvého (velcizojazyčný text svého) jako začátek komentované pasážesám sěkonec pasáže s variantním překladem samého sěvariantní překlad. Mt22,40 Na túto dvú přikázaní všecken zákon visí i proroci.“ Mt22,41 {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XII, Lucecizojazyčný text X) začátek komentované pasážeA sebrav zákonníkykonec pasáže s variantním překladem A když se sebrali otdělencivariantní překlad otáza jich Ježíš Mt22,42 řka: „Co se vám zdá o Kristovi, čí syn začátek komentované pasážebyl bykonec pasáže s variantním překladem jestvariantní překlad?“ začátek komentované pasážeVecechukonec pasáže s variantním překladem Řkúvariantní překlad jemu: „Davidóv.“ Mt22,43 Vece jim: „začátek komentované pasážeKakožkonec pasáže s variantním překladem Kterakžvariantní překlad tehdy David v duchu nazývá ho pánem řka: Mt22,44 Řekl jest pán pánu mému: začátek komentované pasážeSeďkonec pasáže s variantním překladem Sědnivariantní překlad na praviciech mých, ažť položím nepřátely podnož noh tvých? Mt22,45 začátek komentované pasážeA poňavadž ho David nazývá pánemkonec pasáže s variantním překladem Protož poněvadž David nazývá ho pánemvariantní překlad, kterakž syn jeho jest?“ Mt22,46 A nižádný nemohl jest odpověděti jemu slova, aniž směl byl začátek komentované pasážekto od toho dne viece tázatikonec pasáže s variantním překladem z toho dne nižádný ho viece tázativariantní překlad.

Matheicizojazyčný text XXIII.

Mt23,1 (Soluscizojazyčný text:) Tehdy mluvil jest Ježíš k zástupóm a k učedlníkóm svým Mt23,2 řka: „Na stolici Mojžiešově seděli sú mistři a zákonníci; Mt23,3 protož vše, což vám dějí, zachovajte a čiňte, ale podlé skutkóv jich neroďte činiti. Neboť pravie, a nečinie. Mt23,4 {A}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIp) Anebť přivazují

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).