[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<28v29r29v30r30v31r31v32r32v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a nevěřili ste jemu, ale zevní hřiešníci začátek komentované pasážea kurvykonec pasáže s variantním překladem a nevěstkyvariantní překlad věřili sú jemu. A vy pak vidúce, ani ste potom pokánie měli, abyšte věřili jemu. Mt21,33 {L}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIa, Lucecizojazyčný textXXb, Iohaniscizojazyčný text XIX) Jiné podobenstvie slyšte. Člověk začátek komentované pasážebiešekonec pasáže s variantním překladem bylvariantní překlad začátek komentované pasážeotec čeledníkonec pasáže s variantním překladem hospodářvariantní překlad, jenž štiepil začátek komentované pasážebiešekonec pasáže s variantním překladem bylvariantní překlad vinnici a plotem ji opletl a vkopal v ní lisici a vzvedl věži prostřed nie a poručil ji vinařóm a daleko odšel jest. Mt21,34 A když se bieše přiblížil čas ovocí, posla sluhy své k vinařóm, aby vzeli ovoce jejie. Mt21,35 A vinařie popadše sluhy jeho, jiného zmrskali, jiného zbichu a jiného ukamenovachu. Mt21,36 Opět posla jiné sluhy své, viece prvních, začátek komentované pasážei učinichukonec pasáže s variantním překladem i učinilivariantní překlad jim takež. Mt21,37 začátek komentované pasážeNajposlékonec pasáže s variantním překladem A najposledyvariantní překlad posla syna svého řka: Snad sě budú styděti syna mého. Mt21,38 začátek komentované pasážeAkonec pasáže s variantním překladem Alevariantní překlad vinaři uzřevše syna, začátek komentované pasáževecechukonec pasáže s variantním překladem řekli súvariantní překlad mezi sebú: Totoť jest dědic, začátek komentované pasážepoďmekonec pasáže s variantním překladem poďtevariantní překlad, zabíme začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad, a budem mieti jeho dědictvie. Mt21,39 začátek komentované pasážeA popadše jejkonec pasáže s variantním překladem A pochopivše hovariantní překlad vyvrhli sú z vinice a zabili sú. Mt21,40 Protož když přijde pán vinnicě, co učiní vinařóm těm?“ Mt21,41 Vecechu oni: „Zlé zle zatratí a vinici svú poručí jiným vinařóm, kteřížto dadie jemu užitek časy svými.“ Mt21,42 Vece jim Ježíš: „Nikdy ste nečtli v písmech: Kámen, jímžto sú vzhrzeli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhelní; od pána učiněno jest toto a jest divné v očí našich? Mt21,43 Protož pravi vám, že odjato bude {ot vás}přípisek soudobého korektora královstvie božie a bude dáno lidu činíciemu ovoce jeho. Mt21,44 A ktož padne na ten kámen, začátek komentované pasážezlámákonec pasáže s variantním překladem rozrazívariantní překlad sě, začátek komentované pasážea {ale}přípisek soudobého korektora na kohož padne, zetře začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad.“ Mt21,45 {M}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIf et XIIb, Lucecizojazyčný textXXc et XXIIb, Iohaniscizojazyčný text VIIIb etcizojazyčný text IIIIb etcizojazyčný text f) A když uslyšechu kniežata kněžská a zákonníci podobenstvie jeho, poznachu, že

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).