[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<29r29v30r30v31r31v32r32v33r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

o nich mluvieše, Mt21,46 a hledajíce jeho držeti, báli sú se zástupóv, neb jako proroka jeho mějiechu. Mt22,1 A odpověděv Ježíš, začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem pravilvariantní překlad opět u podobenstvích jim řka:

Matheicizojazyčný text XXII.

Mt22,2 {A}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIII) „Podobné učiněno jest královstvie nebeské člověku králi, jenž jest učinil svatbu synu svému. Mt22,3 A poslal jest sluhy své volat zvaných na svatbu; i začátek komentované pasážei nechtiechu přijíti {a nechtěli sú přijíti}přípisek soudobého korektora. Mt22,4 Opět poslal jest jiné sluhy {své}přípisek soudobého korektora řka: začátek komentované pasážePravte zvanýmkonec pasáže s variantním překladem Povězte pozvanýmvariantní překlad: Aj, oběd mój sem připravil. Býkové moji a ptáci domácí zbiti jsú a všecky věci připraveny; poďte na svatbu. Mt22,5 A oni zmeškali sú a odešli sú, jiní do vsi své a jiní na kupectvie své. Mt22,6 A jiní zjímali sú sluhy jeho začátek komentované pasážea haněními trápenékonec pasáže s variantním překladem a uhaněvše jevariantní překlad zbili sú. Mt22,7 A král když jest uslyšal, rozhněval sě jest a poslav začátek komentované pasážezástupykonec pasáže s variantním překladem vojskavariantní překlad své, utratil jest vražedlníky ty a město jich zapálil. Mt22,8 začátek komentované pasážeA řekl jest sluhámkonec pasáže s variantním překladem Tehdy vece sluhámvariantní překlad svým: Svatba začátek komentované pasážezajistékonec pasáže s variantním překladem jistěvariantní překlad připravena jest, ale kteří začátek komentované pasážezvánikonec pasáže s variantním překladem pozvánivariantní překlad začátek komentované pasážebiechukonec pasáže s variantním překladem bylivariantní překlad, nebyli sú začátek komentované pasážehodnikonec pasáže s variantním překladem dóstojnivariantní překlad. Mt22,9 Protož jděte na východy cěst, a kteréž kolivěk naleznete, začátek komentované pasáževolajtekonec pasáže s variantním překladem povolajtevariantní překlad na svatbu. Mt22,10 A vyšedše sluhy jeho na cěsty, sebrali sú všecky, kteréž sú nalezli, zlé i dobré, a naplněna jest svatba sedících. Mt22,11 začátek komentované pasážeI všel jestkonec pasáže s variantním překladem I vjidevariantní překlad král, aby spatřil sedície {za stolem}přípisek soudobého korektora, i uzřěl jest tu {sediece}přípisek soudobého korektora člověka neoděného rúchem svatebním. Mt22,12 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad řekl jest jemu: Přieteli, kteraks sem všel nemajě rúcha svatebnieho? A on oněmě. Mt22,13 Tehdy {vece}přípisek soudobého korektora král sluhám {svým}přípisek soudobého korektora: začátek komentované pasážeSviežíce nohykonec pasáže s variantním překladem Svěžte nohyvariantní překlad jeho začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad ruce, pusťte ho v temnosti zevnitřnie, tu bude pláč začátek komentované pasážea skřěhot zubómkonec pasáže s variantním překladem a skřípenie zubuovvariantní překlad; Mt22,14 začátek komentované pasáženeb mnozí sú voláni, ale nemnozí vyvolenikonec pasáže s variantním překladem a mnozíť sú povoláni, ale nemnozí vyvolenivariantní překlad.“ Mt22,15 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIc, Lucecizojazyčný text XXd)

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).