[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<25r25v26r26v27r27v28r28v29r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt19,1 {A}textový orientátor I sta se, když Ježíš dokona řeči tyto, jide z Galilee a přijide do krajin židovských přes Jordán. Mt19,2 I jidechu po něm zástupové mnozí i uzdravi je tam. Mt19,3 A přistúpichu k němu zákonníci pokúšejíce začátek komentované pasážehokonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad a řkúce: (supracizojazyčný text Vb, Marcicizojazyčný text IX, Lucecizojazyčný text XVIc, Marcicizojazyčný text Xa) „Slušé li člověku pustiti ženu svú pro kterú kolivěk příčinu?“ Mt19,4 Jenž odpověděv vecě jim: „Nečtli ste, že ktož ot počátka stvořil člověky (lidi), muže a ženu stvořil jest je, i řekl jest: Mt19,5 (Genesicizojazyčný text 2) Proto opustí člověk otce i máteř a bude se přídržeti ženy své, i budeta dva v jednom těle. Mt19,6 A tak již nejsta dva, ale jedno tělo. Protož což bóh spojil, člověk nerozlučuj.“ Mt19,7 Vecechu oni: (Deuteronomiicizojazyčný text XXIII) „Což jest tehdy Mojžieš přikázal dáti kniežky odpudné i pustiti?“ Mt19,8 I vece jim: „Že Mojžieš pro tvrdost srdce vašeho přepustil vám pustiti ženy vašě. {B}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVId, Marcicizojazyčný text Xb) Ale od počátka nebylo jest tak. Mt19,9 A pravi vám, že ktož kolivěk pustí ženu svú, jedné krom příčiny smilstva, a jinú pojme[…]text doplněný editorem.“Mt19,10 Vecechu jemu učedlníci jeho: „Jest li tak příčina člověku s ženú, neslušie {sě}přípisek soudobého korektora pojímati ženy.“ Mt19,11 (Sám:) Jenž řekl jim: „Ne všickni přijímají slova tohoto, ale kterýmž je dáno. Mt19,12 Neb sú kleštěnci, kteřížto sú se z života mateřina tak narodili, {neb sú kleštěnci, ješto učiněni sú od člověkóv}přípisek soudobého korektora, a jsú kleštěnci, kteříto sú se sami klestili pro královstvie nebeské; ktož móž přijieti, přijmi.“ Mt19,13 {C}textový orientátor (Lucecizojazyčný text X XVIIIb, Marcicizojazyčný text Xc) Tehdy podány sú jemu dietky, aby ruce vložil jim a modlil se. Ale učedlníci tresktáchu je. Mt19,14 Tehdy Ježíš vece jim: „Nechte dietek jíti ke mně a neroďte brániti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).