[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<23r23v24r24v25r25v26r26v27r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

člověk, kleče na kolenú přěd ním řka: „Pane, smiluj se nad mým synem, nebť náměsiečník jest a zle trpí, žeť často padá v oheň a totéž u vodu. Mt17,15 A podal sem ho učedlníkóm tvým, a nemohli sú jeho uzdraviti.“ Mt17,16 A otpověděv Ježíš vece: „Ó pokolenie nevěrné a převrácené, dokud budu s vámi? Dokud vás budu trpěti? Přineste jej sem ke mně.“ Mt17,17 I začátek komentované pasáževzlakonec pasáže s variantním překladem vzlálvariantní překlad Ježíš jemu, začátek komentované pasážei vynidekonec pasáže s variantním překladem a vyšlovariantní překlad od něho diábelstvie, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad uzdraveno jest dietě začátek komentované pasážez té hodinykonec pasáže s variantním překladem v tu hodinuvariantní překlad. Mt17,18 {C}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVIId) Tehdy začátek komentované pasážepřistúpilikonec pasáže s variantním překladem přistúpichuvariantní překlad sú učedlníci k Ježíšovi tajně začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad řekli sú jemu: „Proč my nemohli sme vyvrci {jeho}přípisek soudobého korektora?“ Mt17,19 Vece jim Ježíš: „Pro nevěru vaši. začátek komentované pasážeProtožkonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad zajisté pravi vám: budete li mieti vieru jakožto zrno hořčičné, diete hoře této: Jdi začátek komentované pasážetamtokonec pasáže s variantním překladem ottudvariantní překlad, a pójde, a nic vám nebude nemožné. Mt17,20 Ale tento národ nevymietá sě, jedné modlitbú a postem.“ Mt17,21 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text IXq) A když přebýváchu v Galilei, vece jim Ježíš: „Syn člověka má zrazen býti v ruce lidské (velcizojazyčný text člověkóm) Mt17,22 i zabijí začátek komentované pasážejej {jeho}přípisek soudobého korektora a třetí den {z mrtvých}přípisek soudobého korektora vstane.“ I zamútichu sě násilně. Mt17,23 (Soluscizojazyčný text:) A když přijidechu do Kafarnaum, přistúpichu, kteříšto začátek komentované pasážebráchukonec pasáže s variantním překladem brali súvariantní překlad {platný}přípisek soudobého korektora peniez (točíš dani) k Petrovi, začátek komentované pasážei vecechukonec pasáže s variantním překladem i řekli súvariantní překlad jemu: „Mistr váš nedal penieze?“ Mt17,24 I vece: „Ovšem.“ A když vjide v dóm, předjide jej Ježíš řka: „Co se tobě zdá, Šimone? Králi zemští ot kterých berú clo neb dan: začátek komentované pasážeot svých li synóv, čili od jinýchkonec pasáže s variantním překladem ot synóv li svých, čili ot cizíchvariantní překlad?“ Mt17,25 A on vece: „začátek komentované pasážeOt jinýchkonec pasáže s variantním překladem Ot cizíchvariantní překlad.“ začátek komentované pasážeVece {Řekl}přípisek soudobého korektora jemu Ježíš: „Tehdy svobodni sú synové. Mt17,26 Ale abychom jich nepohoršili, jdi k moři

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).