[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<18r18v19r19v20r20v21r21v22r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

A dobré siemě, začátek komentované pasážetokonec pasáže s variantním překladem tyvariantní překlad sú synové královstvie {nebeského}přípisek soudobého korektora, začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem alevariantní překlad kúkol sú synové začátek komentované pasážezlostníkonec pasáže s variantním překladem nešlechetnívariantní překlad. Mt13,39 A nepřietel, jenž sál ten kúkol, jestiť diábel. začátek komentované pasážeAkonec pasáže s variantním překladem Alevariantní překlad žen jestiť skonánie světa a ženci anjelé sú. Mt13,40 A protož jakožto kúkol zbierají a ohněm sžehují, tak bude na skonání světa. Mt13,41 Pošle syn člověka anjely své, začátek komentované pasážea vyberúkonec pasáže s variantním překladem a zberúvariantní překlad z královstvie jeho všecka pohoršenie a ty, jenž činie nepravost, Mt13,42 i pustie jě do peci ohnivé, tu bude pláč a začátek komentované pasážea skřěhot zubómkonec pasáže s variantním překladem a skřípenie zubuovvariantní překlad. Mt13,43 Tehdy spravedliví budú sě stkvieti jako slunce v království otce jich; kto má uši k slyšení, slyš!“ Mt13,44 {(Jiné podobenstvie příklad řekl jest:)}přípisek soudobého korektora (Infracizojazyčný text XXII) „Podobno jest králevstvie nebeské pokladu skrytému začátek komentované pasážev polikonec pasáže s variantním překladem v rolivariantní překlad, jejž začátek komentované pasážekterýžto člověk nalezne, skryjekonec pasáže s variantním překladem nalezne li který člověk, skryjevariantní překlad a pro radost toho poklada začátek komentované pasážepójdekonec pasáže s variantním překladem jdevariantní překlad začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad prodá všecky věci, kteréž má, i kúpí to pole. Mt13,45 Opět podobno jest královstvie nebeské člověku kupci, hledajícému začátek komentované pasážedobrého kameniekonec pasáže s variantním překladem perel dobrýchvariantní překlad. Mt13,46 začátek komentované pasážeA nalezna jeden kámenkonec pasáže s variantním překladem A když nalezne jednu drahú perluvariantní překlad, začátek komentované pasážešelkonec pasáže s variantním překladem odšelvariantní překlad jest a prodal jest všecky věci, kteréž jest měl, začátek komentované pasážei kúpi jejkonec pasáže s variantním překladem a kúpil jivariantní překlad. Mt13,47 Opět podobno jest královstvie nebeské vrši začátek komentované pasáževpuštěnékonec pasáže s variantním překladem puštěnévariantní překlad v moře začátek komentované pasážea ze všelikého rodukonec pasáže s variantním překladem a z každého pokolenievariantní překlad rybieho začátek komentované pasážehromaždijícíkonec pasáže s variantním překladem jenž zbierávariantní překlad. Mt13,48 začátek komentované pasážeJežtokonec pasáže s variantním překladem Kderýžtovariantní překlad když by naplněna, vytáhše a podlé břěha sediece začátek komentované pasáževybieráchukonec pasáže s variantním překladem vybrali súvariantní překlad dobré v svá začátek komentované pasážeosudiekonec pasáže s variantním překladem orudievariantní překlad, začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem alevariantní překlad zlé ven začátek komentované pasáževypustichukonec pasáže s variantním překladem pustichuvariantní překlad. Mt13,49 Tak bude na skonání světa. začátek komentované pasážeVyndúkonec pasáže s variantním překladem Vyjdúvariantní překlad anjelové začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad odlúčie zlé z prostředka spravedlivých Mt13,50 i pustie začátek komentované pasážeje u věčný oheňkonec pasáže s variantním překladem jě v pec ohnivý; v pec hořícívariantní překlad; Tu bude pláč a začátek komentované pasážeskřěhot zubómkonec pasáže s variantním překladem skřípenie zubóvvariantní překlad. Mt13,51 Srozuměli li ste začátek komentované pasážetomu všemukonec pasáže s variantním překladem těmto věciemvariantní překlad?“ začátek komentované pasážeVecechukonec pasáže s variantním překladem Řkúvariantní překlad jemu: „Ovšem.“ Mt13,52 Vece jim: „Protož všeliký mistr učený v království

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).