[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<21v22r22v23r23v24r24v25r25v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nebeskýkonec pasáže s variantním překladem zpósob nebevariantní překlad súditi umiete, {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIc) začátek komentované pasážea takkonec pasáže s variantním překladem alevariantní překlad znamenie časóv nemóžete věděti? Pokolenie zlé a cizoložné znamenie hledá, a znamenie nebude jemu dáno, jedné znamenie Jonáše proroka.“ {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIId, Lucecizojazyčný text XIIc) A opustiv je, odšel jest. Mt16,5 A když začátek komentované pasážepřijidechukonec pasáže s variantním překladem přějidechuvariantní překlad učedlníci jeho přes moře, zapomenuli sú chlebóv vzéti. Mt16,6 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad vece jim: „Hleďte a varujte se od kvasu zákonničieho a saducejského.“ Mt16,7 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIc) A oni mysléchu v sobě řkúce: „začátek komentované pasážeNeb smekonec pasáže s variantním překladem že smevariantní překlad chlebóv nevzeli.“ Mt16,8 Ale věda to Ježíš, řekl jim: „Co myslíte mezi sebú, malé viery, že chlebóv nemáte? Mt16,9 Ještě nerozumiete ani pomníte pěti chlebóv mezi začátek komentované pasážepět {pěti}přípisek soudobého korektora tisícóv lida, a koliko ste košóv vzeli, Mt16,10 ani sedm chlebóv mezi čtyři tisíce začátek komentované pasáželidakonec pasáže s variantním překladem člověkóvvariantní překlad a koliko košóv vzeli ste? Mt16,11 Proč nerozumiete, že ne o chlebě řekl sem vám: (Marcicizojazyčný text VIIIf) Chovajte se ot kvasu zákonničieho a saducejského?“ Mt16,12 {F}textový orientátor (Lucecizojazyčný text 9k etcizojazyčný text V, Iohaniscizojazyčný text VIk-l) Tehdy sú urozuměli, že nebyl řekl varovati se od kvasu chlebového, ale od učenie zákonničieho (velcizojazyčný text oddělených od obecného lidu) a saducejského. Mt16,13 I přijide Ježíš do krajin Cesaree Filipova. začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad tázáše učedlníkóv svých řka: „začátek komentované pasážeKohokonec pasáže s variantním překladem Kýmvariantní překlad nazývají člověkové (velcizojazyčný text lidé) býti začátek komentované pasážesynemkonec pasáže s variantním překladem synavariantní překlad člověka?“ Mt16,14 A oni řekli: „Jiní Jana Křtitele, jiní Eliáše, jiní Jeremiáše aneb jednoho z prorokóv.“ Mt16,15 Vece jim Ježíš: „A vy kým mě býti diete?“ Mt16,16 (Soluscizojazyčný text:) {A}přípisek soudobého korektora odpověděv Šimon Petr vece: „Ty si Kristus, syn boha živého.“ Mt16,17 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad odpověděv Ježíš začátek komentované pasážeřeklkonec pasáže s variantním překladem vecevariantní překlad jemu: „Blahoslavený jsi, Šimone Bariona {(to jest synu Januóv)}přípisek soudobého korektora , neb tělo a krev nezjevilo tobě, ale otec mój, jenž jest v nebesiech.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).