[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<22v23r23v24r24v25r25v26r26v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt17,1 (Soluscizojazyčný text:) (Marcicizojazyčný text IX, Lucecizojazyčný text 9) A po šesti dnech začátek komentované pasážepojalkonec pasáže s variantním překladem vzalvariantní překlad Ježíš Petra a Jakuba a Jana, bratra jeho, i vede jě na horu vysokú súkromě, Mt17,2 i proměni sě přěd nimi. A zastkvě sě obličej jeho jako slunce a rúcho jeho učiněno jest bielé jako snieh. Mt17,3 A aj, ukázachu sě s ním Mojžieš a Eliáš s ním mluvíce. Mt17,4 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad odpověděv Petr vecě k Ježíšovi: „Pane, začátek komentované pasážedobro {dobré}přípisek soudobého korektora jest nám tuto býti; chceš li, učiňme začátek komentované pasážetutokonec pasáže s variantním překladem zdevariantní překlad tři stany. Tobě jeden a Mojžiešovi jeden a Eliášovi jeden.“ Mt17,5 A když ještě on mluvieše, aj, oblak světlý obstieni je, a aj, hlas z oblaka řka: „Tentoť jest syn mój milý, v němž mi sě jest dobře líbilo, jeho poslúchajte!“ Mt17,6 A uslyševše učedlníci, padechu na svú tvář a báchu se velmě. Mt17,7 I přistúpi Ježíš a dotknul sě jich, začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem a řeklvariantní překlad jim: „Vstaňte a neroďte sě báti!“ Mt17,8 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad pozdvihše očí svých, nižádného jsú neviděli, jedné samého Ježíše. Mt17,9 A když sstupováchu s hory, přikázal jim Ježíš řka: „Nepravte nikomému viděnie, doniž syn člověka nevstane z mrtvých.“ Mt17,10 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IXb) začátek komentované pasážeTehdy {I}přípisek soudobého korektora i otázachu začátek komentované pasážejeho {ho}přípisek soudobého korektora učedlníci řkúce: „Což tehdy mistři pravie, že Eliáš musí najprvé přijíti?“ Mt17,11 A on odpověděv vece jim: „Eliáš zajisté přijíti má a navrátí všecko. Mt17,12 Ale pravi vám, že Eliáš již přišel jest, a nepoznali sú jeho, ale učinili sú nad ním, což kolivěk chtěli. Takež i syn člověka má trpěti od nich.“ Mt17,13 Tehdy urozuměli sú učedlníci, že o Janovi Křstitelovi začátek komentované pasážemluvikonec pasáže s variantním překladem povědělvariantní překlad jim. Mt17,14 A když přistúpi k zástupu přijide, {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IXc, Lucecizojazyčný text 9o) přistúpi k němu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).