[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<21r21v22r22v23r23v24r24v25r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt15,30 I přistúpichu k němu zástupové mnozí, majíce s sebú němé, slepé, začátek komentované pasážeklécavékonec pasáže s variantním překladem kulhavévariantní překlad a medlé i jiné mnohé i metáchu je k jeho nohám, a uzdravi je, Mt15,31 tak že zástupové začátek komentované pasážediviechu sekonec pasáže s variantním překladem divili sú sevariantní překlad vidúce němé začátek komentované pasážemluviecekonec pasáže s variantním překladem ani mluvievariantní překlad a začátek komentované pasážeklécavékonec pasáže s variantním překladem kulhavévariantní překlad chodíce začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad slepé začátek komentované pasáževidúcekonec pasáže s variantním překladem ani vidievariantní překlad začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad velebiechu boha začátek komentované pasážeIsrahelkonec pasáže s variantním překladem israhelskéhovariantní překlad. Mt15,32 (Marcicizojazyčný text VIIIa) Ale Ježíš svolav učedlníky své začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řekl jestvariantní překlad: „Líto mi začátek komentované pasáženad zástupykonec pasáže s variantním překladem zástupuovvariantní překlad, neb tři dni již trvají se mnú a nemají, co by jedli, a pustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cěstě.“ Mt15,33 I řkú jemu učedlníci: „Odkud {tehdy}přípisek soudobého korektora nám na púšti začátek komentované pasážetoliko chlebóvkonec pasáže s variantním překladem tak mnozí chlebovévariantní překlad chlebové, abychme nasytili zástup toliký?“ Mt15,34 I vece jim Ježíš: „Koliko chlebóv máte?“ A oni začátek komentované pasáževecechukonec pasáže s variantním překladem řekli súvariantní překlad: „Sedm a málo začátek komentované pasážerybiček {rybic}přípisek soudobého korektora.“ Mt15,35 I přikáza zástupu, aby sedli na zemi. Mt15,36 A začátek komentované pasáževzevkonec pasáže s variantním překladem vzavvariantní překlad sedm chlebóv začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad ryby začátek komentované pasážei {a}přípisek soudobého korektora vzdávajě začátek komentované pasážediekukonec pasáže s variantním překladem diekyvariantní překlad, lámal {jest}přípisek soudobého korektora a dal učedlníkóm svým. A učedlníci dáváchu lidu, Mt15,37 začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem ivariantní překlad jedli jsú všickni a nasyceni jsú. A což zbylo z otruskóv, zdvihli sú sedm košóv plných. Mt15,38 A bieše těch, jenž sú jedli, čtyři tisíce člověkóv kromě dětí a žen. Mt15,39 A rozpustiv zástup, vstúpil jest na lodičku i přijide do krajin magedanských.

Matheicizojazyčný text XVI.

Mt16,1 {A}textový orientátor (supracizojazyčný text XIIo, Marcicizojazyčný text VIIIb, Lucecizojazyčný text XIIc etcizojazyčný text d, Iohaniscizojazyčný text VIf) I přistúpichu k němu zákonníci (velcizojazyčný text rozdělenci od obecného lidu) a saduceové pokúšejíc i prosili sú jeho, aby znamenie z začátek komentované pasáženebes {nebe}přípisek soudobého korektora jim ukázal. Mt16,2 A on odpověděv vece jim: „Když jest večer, řiekáte: Jasno bude, neb črveno jest nebe. Mt16,3 A ráno: Dnes nechvíle, neb začátek komentované pasážeblyští sekonec pasáže s variantním překladem červení sěvariantní překlad smutné nebe. Mt16,4 začátek komentované pasážeA takkonec pasáže s variantním překladem Protožvariantní překlad začátek komentované pasážespósob

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).