[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<19r19v20r20v21r21v22r22v23r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Krstitelovukonec pasáže s variantním překladem Jana Křistitelevariantní překlad.“ Mt14,9 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad smútil sě jest král a pro přísahu a pro ty, ješto spolu začátek komentované pasážesediechukonec pasáže s variantním překladem stoléchuvariantní překlad, přikázal dáti. Mt14,10 I poslal jest a sťal Jana v žaláři. Mt14,11 I přinesena jest hlava jeho na míse a dána jest dievce, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad nese mateři své. Mt14,12 A přistúpivše učedlníci jeho začátek komentované pasáževzechukonec pasáže s variantním překladem vzali súvariantní překlad tělo jeho začátek komentované pasážei pochováchu jekonec pasáže s variantním překladem a pochovali sú jěvariantní překlad, a přišedše pověděchu Ježíšovi. Mt14,13 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text IX, Iohaniscizojazyčný text VIb) To když uslyše Ježíš, začátek komentované pasážeodjidekonec pasáže s variantním překladem ustúpivariantní překlad odtud na lodičce začátek komentované pasážena miesto pustékonec pasáže s variantním překladem do miesta pustéhovariantní překlad súkromě. A když to začátek komentované pasážeuslyšechukonec pasáže s variantním překladem uslyševševariantní překlad zástupové, začátek komentované pasážejidechukonec pasáže s variantním překladem šli súvariantní překlad po něm pěši z měst. Mt14,14 A vyšed uzře zástup mnohý začátek komentované pasážei smilovalkonec pasáže s variantním překladem i slitovalvariantní překlad sě jest nad ním, a uzdravil neduživé jich. Mt14,15 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIm, Iohaniscizojazyčný text VId, Lucecizojazyčný text) A když by začátek komentované pasážek večerukonec pasáže s variantním překladem večiervariantní překlad, začátek komentované pasážepřistúpichukonec pasáže s variantním překladem přistúpilivariantní překlad k němu učedlníci {jeho}přípisek soudobého korektora řkúce: „Pusté jest miesto a hodina již minula: pusť zástupy, ať jdúce začátek komentované pasážedo hradóvkonec pasáže s variantním překladem do kastelóvvariantní překlad kúpie sobě pokrmy.“ Mt14,16 A Ježíš vece jim: „začátek komentované pasážeNenie jimkonec pasáže s variantním překladem Nemajíťvariantní překlad potřebie jíti, dajte vy jim jiesti.“ Mt14,17 Odpověděchu jemu: „Nemáme zde, jedné pět chlebóv a dvě rybě.“ Mt14,18 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad vecě jim: „Přineste mi je sem {ke mně}přípisek soudobého korektora.“ Mt14,19 A když káza zástupu siesti na zemi na seně, vzem pět chlebóv a dvě rybě, vzhléd v nebe, začátek komentované pasážepožehnakonec pasáže s variantním překladem požehnalvariantní překlad i začátek komentované pasážezlámakonec pasáže s variantním překladem rozlámalvariantní překlad i da učedlníkóm svým chleby a učedlníci začátek komentované pasážedachukonec pasáže s variantním překladem dali súvariantní překlad zástupóm. Mt14,20 začátek komentované pasážeI jechukonec pasáže s variantním překladem I jedli súvariantní překlad všichni a nasyceni jsú. I zdvižechu ostatky zlomkóv dvanádct košóv plných. Mt14,21 začátek komentované pasážeA jedúcích biešekonec pasáže s variantním překladem A těch, jenž jedli biechuvariantní překlad počet pět tisícóv mužóv kromě žen a dětí. Mt14,22 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIn, Iohaniscizojazyčný text VI) A ihned káza Ježíš učedlníkóm svým, začátek komentované pasáževsiesti na lodičkukonec pasáže s variantním překladem vstúpiti na lodičkuvariantní překlad a předjíti sě přes moře, až by pustil zástupy.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).