[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<16r16v17r17v18r18v19r19v20r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v srdci země tři dni a tři noci. Mt12,41 Mužie ninivitčtí vstanú v súdě s pokolením tiemto a potupie jě, neb sú činili pokánie pro kázanie Jonášovo. A aj, větčí nežli Jonáš tento. Mt12,42 {M}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIg) Králová od poledne vstane na súdě s pokolením tiemto začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad potupí jě. Neb jest přišla ot končin země slyšeti múdrost Šalomúnovu. A aj, viece nežli Šalomún tento. Mt12,43 A když nečistý duch vyjde od člověka, chodí po miestech začátek komentované pasážesuchýchkonec pasáže s variantním překladem svadlýchvariantní překlad, hledaje odpočinutie, a nenalezna. Mt12,44 Tehdy die: Vrátím sě do domu mého, odkud sem vyšel. A přijda nalezne jej prázden, začátek komentované pasážechvostištěmikonec pasáže s variantním překladem pometlamivariantní překlad učištěný začátek komentované pasážea okrášlenýkonec pasáže s variantním překladem a ozdobenývariantní překlad. Mt12,45 Tehdy jde a vezme sedm jiných duchóv s sebú horších sebe, a vendúce přebývají tam, a bývají poslednie věci člověka toho horšie prvních. {N}textový orientátor (Marcicizojazyčný text III, Lucecizojazyčný text VIIIg) Tak bude i pokolení tomuto najhoršiemu.“ Mt12,46 {O}textový orientátor A když on ještě mluvieše k zástupóm, aj, mátě jeho i bratřie stáchu vně, hledajíce mluviti začátek komentované pasážes nímkonec pasáže s variantním překladem jemuvariantní překlad. Mt12,47 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Ivariantní překlad vece jemu jeden: „Aj mátě tvá začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem ivariantní překlad bratřie tvoji stojie vně hledajíce tebe.“ Mt12,48 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad on odpověděv začátek komentované pasážetomu, jenž mu pravieše, vecekonec pasáže s variantním překladem sobě řkúciemu vecevariantní překlad: „začátek komentované pasážeKtokonec pasáže s variantním překladem Kterávariantní překlad jest mátě má začátek komentované pasážea ktokonec pasáže s variantním překladem a kteřívariantní překlad sú bratřie moji?“ Mt12,49 A ztáh ruku svú na učedlníky své vece: „Aj, mátě má i bratřie moji. Mt12,50 Neb ktož kolivěk začátek komentované pasážeučiníkonec pasáže s variantním překladem činívariantní překlad vóli otce mého, jenž v nebesiech jest, ten jest mój bratr i sestra i mátě.“

Matheicizojazyčný text XIII.

Mt13,1 {A}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIIIa, Marcicizojazyčný text IIIIa) V ten den vyšed Ježíš z domu, sedieše podlé moře. Mt13,2 I sebrachu sě k němu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).