[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<15r15v16r16v17r17v18r18v19r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Aj, dietě mé vyvolené, začátek komentované pasážeježtokonec pasáže s variantním překladem kteréžtovariantní překlad sem vyvolil, milý mój, v němžto sě dobře líbilo duši mé. Položím duch mój na něho a súd začátek komentované pasáželidemkonec pasáže s variantním překladem národómvariantní překlad zvěstovati bude velcizojazyčný text zvěstuje. Mt12,19 Nebude sě svářiti ani volati ani uslyší kto na uliciech hlasu jeho. Mt12,20 Třsti začátek komentované pasážepotřesenékonec pasáže s variantním překladem hýbavévariantní překlad nezetře a dřeva, ješto sě kúří, začátek komentované pasáženezhasíkonec pasáže s variantním překladem neuhasívariantní překlad, až vyvrže k vítězství súd Mt12,21 a ve jménu jeho začátek komentované pasáželidékonec pasáže s variantním překladem národovévariantní překlad budú naději mieti. Mt12,22 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIc, Marcicizojazyčný text VII) Tehda by jemu dodán, jenž mějieše diábelstvo, slepý a němý, a uzdravi jeho, tak že vidieše a mluvieše. Mt12,23 {E}textový orientátor (Iohaniscizojazyčný text VIId) začátek komentované pasážeI báchu sěkonec pasáže s variantním překladem I zděsichu sěvariantní překlad všickni zástupové a vecechu: „Zdali jest tento syn Davidóv?“ Mt12,24 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIf, Lucecizojazyčný text XIf) Ale zákonníci začátek komentované pasážeslyševšekonec pasáže s variantním překladem uslyševševariantní překlad, začátek komentované pasážepraviechukonec pasáže s variantním překladem řekli súvariantní překlad: „Tento nevymietá diáblóv, jedné Belzebubem, kniežetem diábelským.“ Mt12,25 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIg, Lucecizojazyčný text XIf) A Ježíš věda myšlenie jich, řekl jim: „začátek komentované pasážeKaždékonec pasáže s variantním překladem Všelikévariantní překlad královstvie proti sobě rozdělené zpuštěno bude {G}textový orientátor začátek komentované pasážea všelikékonec pasáže s variantním překladem a každévariantní překlad město nebo dóm rozdělený proti sobě nestane. Mt12,26 A poňavadž diábel diábla vymietá, proti sobě rozdělen jest, kterak tehdy stane královstvie jeho? Mt12,27 začátek komentované pasážeA poňavadžkonec pasáže s variantním překladem A paklivariantní překlad já Belzebubem vymietám diábly, synové vaši kým vymietají? Protož oni budú súdce vaši. Mt12,28 {A}přípisek soudobého korektora pakli já v duchu začátek komentované pasážebožiemkonec pasáže s variantním překladem svatémvariantní překlad vymietám diábly, tehdy přišlo jest mezi vy královstvie božie. Mt12,29 začátek komentované pasážeNebokonec pasáže s variantním překladem Anebovariantní překlad kterak móž kto vjíti do domu silného a orudie jeho pobrati, začátek komentované pasážejedné když dřéve sviežekonec pasáže s variantním překladem prvé svieže livariantní překlad silného, a tehdy dóm jeho poplení? Mt12,30 Ktož nenie se mnú, proti mně jest, {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIh, Lucecizojazyčný text XIf) a ktož nesbierá se mnú, rozptyluje. Mt12,31 Protož pravi vám:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).