[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<18v19r19v20r20v21r21v22r22v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nebeském začátek komentované pasážepodobenkonec pasáže s variantním překladem podobnývariantní překlad jest člověku hospodáři, jenž vydává z svého pokladu nové i staré věci.“ Mt13,53 {I}textový orientátor I sta sě, když dokona Ježíš začátek komentované pasážepodobenstviekonec pasáže s variantním překladem příslovievariantní překlad tato, jide odtud. Mt13,54 A přišed do své vlasti, učieše je v jich {v}přípisek soudobého korektora školách, tak že sě začátek komentované pasážediviechukonec pasáže s variantním překladem divilivariantní překlad začátek komentované pasážea řkúcekonec pasáže s variantním překladem a řeklivariantní překlad: „Odkud tomuto múdrost tato a moci nové? Mt13,55 Však jest tento syn tesařóv, však mátě jeho slove Maria (Marcicizojazyčný text Vc, Lucecizojazyčný text IIII d, Iohaniscizojazyčný text VI) a bratřie jeho Jakub a Josef a Šimon Judas Mt13,56 a sestry jeho, však všickni začátek komentované pasážes námikonec pasáže s variantním překladem u nás jsúvariantní překlad. Otkud tehdy začátek komentované pasážetoto všeckokonec pasáže s variantním překladem tyto věcivariantní překlad tomuto?“ Mt13,57 A tak sě horšiechu na něm. {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIa, Lucecizojazyčný text IIIIc, Iohaniscizojazyčný text IIIIc) A Ježíš vece jim: „Nenie prorok beze cti, jedné v vlasti své a v domu svém.“ Mt13,58 I nečini tu začátek komentované pasážemnoho divóvkonec pasáže s variantním překladem mocí mnohýchvariantní překlad pro nevěru jich.

Matheicizojazyčný text XIIII.

Mt14,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIg) V ten čas slyšal jest Herodes čtvrták slovutnost o Ježíšovi. Mt14,2 I vece k sluhám svým: „Tenť jest Jan Křtitel, onť jest vstal z mrtvých, a protož sě začátek komentované pasážedivovékonec pasáže s variantním překladem mocivariantní překlad dějí skrze něho.“ Mt14,3 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIh-l, Lucecizojazyčný text IXc) Neb Erodes začátek komentované pasážejalkonec pasáže s variantním překladem držalvariantní překlad jest Jana a svázal jeho začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad vsadil jej v žalář pro Erodiadu, ženu bratra svého. Mt14,4 Neb začátek komentované pasážeřekl jestkonec pasáže s variantním překladem pravieše jemuvariantní překlad Jan: „Neslušie tobě mieti jie.“ Mt14,5 A chtě začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad zabiti, bál sě jest začátek komentované pasáželidíkonec pasáže s variantním překladem liduvariantní překlad, neb jako proroka začátek komentované pasážejej mějiechukonec pasáže s variantním překladem mějiechu hovariantní překlad. Mt14,6 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VI) A v den narozenie začátek komentované pasážeErodesovakonec pasáže s variantním překladem Erodesavariantní překlad skákala jest dcera Erodiadis v prostřědku, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad líbilo sě Erodesovi. Mt14,7 Protož začátek komentované pasážepod přísahúkonec pasáže s variantním překladem s přísahúvariantní překlad slíbil jest dáti jí, což by kolivěk požádala od něho. Mt14,8 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad ona, jsúci {napřěd}přípisek soudobého korektora vystřežena ot mateře své: „Daj mi,“ vece, „tuto na míse hlavu začátek komentované pasážeJanovu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).