[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<14r14v15r15v16r16v17r17v18r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

učiněni byli divy, kteří učiněni jsú u vás, někdy v žíni a v prachu by pokánie činili. Mt11,22 A jisté pravi vám, Tyru a Sidonu lehčějie bude {odpuštěno}přípisek soudobého korektora v den súdný nežli vám. Mt11,23 (Lucecizojazyčný text X) A ty, Kafarnaum, zdali až do nebe budeš povýšen? A až do pekla sstúpíš! (Sám:) Neb by v Sodomě učiněni byli začátek komentované pasážedivovékonec pasáže s variantním překladem mocivariantní překlad, kteřížto učiněni jsú v tobě, snad by byli ostali až do dnešnieho dne. Mt11,24 začátek komentované pasážeA jistékonec pasáže s variantním překladem Avšakvariantní překlad začátek komentované pasážepravím {pravi}přípisek soudobého korektora vám, že zemi sodomské lehčějie bude odpuštěno v den súdný, nežli tobě.“ Mt11,25 {G}textový orientátor (Lucecizojazyčný text X) V ten čas odpověděv Ježíš vece: „Chválím tě, otče, pane nebe i země (Lyra: k chvále tvý vykládám), žes skryl ty věci od múdrých a opatrných a zjevil si je maličkým. Mt11,26 Tak, otče, začátek komentované pasážežekonec pasáže s variantním překladem nebvariantní překlad tak bylo libo před tebú. Mt11,27 {H}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xk, Iohaniscizojazyčný text XVIb) Všěcky věci jsú mi dány od otce mého. začátek komentované pasážeA nižádnýkonec pasáže s variantním překladem A ižádnývariantní překlad nepoznal jest syna, jedné otec, ani otce kto poznal, jedné syn, a komu bude chtieti syn zjeviti. Mt11,28 Poďte ke mně všickni, kteříž usilujete a obtieženi jste, a já nakrmím vás. Mt11,29 Vezměte jho mé na se a učte sě ode mne, že tichý sem a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutie duším svým (velcizojazyčný text vašim). Mt11,30 Neb jho mé sladké jest a břiemě mé lehké.“

XII.

Mt12,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIc, Lucecizojazyčný text VIa) V ten čas jdieše Ježíš v sobotu začátek komentované pasážepo poli {po obilí}přípisek soudobého korektora. začátek komentované pasážeTehdy {A}přípisek soudobého korektora učedlníci jeho jsúce lačni, počěchu vymínati klasy a jiesti. Mt12,2 A zákonníci vidúce je začátek komentované pasáževecěchukonec pasáže s variantním překladem řekli súvariantní překlad jemu: „Aj, učedlníci tvoji činie, což neslušie jim činiti v soboty.“ Mt12,3 A on vece jim:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).