[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<13v14r14v15r15v16r16v17r17v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vám, viece nežli proroka. Mt11,10 {B}textový orientátor začátek komentované pasážeTentoť jistěkonec pasáže s variantním překladem Nebo toťvariantní překlad jest, o němž psáno jest: (Malachiáše I) Aj, já posielám anjela (to jest Jana, ješto život vede anjelský) mého (velcizojazyčný text svého) před tváří tvú (Lyra: Christum quicizojazyčný text), (Krista, jenž slove otce tvář, syn jeho), kterýžť připraví cěstu tvú před tebú. Mt11,11 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Ia) začátek komentované pasážeVěru pravikonec pasáže s variantním překladem Věrně pravímvariantní překlad vám, nevstal jest věčí mezi syny ženskými Jana Křstitele, ale kto menší jest v království nebeském, začátek komentované pasáževěčí jehokonec pasáže s variantním překladem nad něhovariantní překlad jest. Mt11,12 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVIb) A ode dnóv Jana Křtitele až dosavad královstvie nebeské násilé trpí a násilníci chvátají je. (Lyra: Jistě nemóž člověk narozený na zemi chytiti nebe, jediné sobě učiní násilé, skrocuje od kochání vlastnie chtěnie.) Mt11,13 (Soluscizojazyčný text:) Neb všickni proroci i zákon až do Jana prorokovali jsú. Mt11,14 A chcete li přijieti, on jest Heliáš, jenž přijíti má. (Malachie ultimocizojazyčný text) Mt11,15 Kto má uši k slyšení, slyš!“ Mt11,16 {E}textový orientátor „I komu začátek komentované pasážepodobenkonec pasáže s variantním překladem podobnovariantní překlad pomiením, začátek komentované pasáženárod tentokonec pasáže s variantním překladem pokolenie totovariantní překlad? (Lucecizojazyčný text VIIf) Podoben jest dětem sedícím na trze, jenž volajícím rovným k sobě Mt11,17 řkú: Zpievali sme vám, a neskákali ste. Nařiekali sme, a nekvielili ste. Mt11,18 Neb přišel jest Jan, ani jeda, ani pije, a dějí: Diábelstvie má. Mt11,19 Přišel syn člověka jeda a pije, začátek komentované pasážea řkúkonec pasáže s variantním překladem a dějívariantní překlad: Aj, člověk žráč začátek komentované pasážea pijcekonec pasáže s variantním překladem a pitelvariantní překlad vína, zjevníkóv a hřiešníkóv přietel. I spravedliva učiněna jest múdrost od synóv začátek komentované pasážejichkonec pasáže s variantním překladem svýchvariantní překlad.“ Mt11,20 {F}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xg) Tehdy poče láti městóm, v nichžto učiněni sú mnozí divové jeho, že sú nečinili pokánie: Mt11,21 „Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Bethsaida! Neb by v Tyru a v Sidoně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).