[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<14v15r15v16r16v17r17v18r18v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

začátek komentované pasážeNečtli stekonec pasáže s variantním překladem Zdali ste nečtlivariantní překlad, (I Regnicizojazyčný text XXI) co jest učinil David, když lačněl jest a kteří s ním biechu, Mt12,4 kterak všel jest do domu božieho a chleby posvátné jedl jest, kterých neslušalo jemu jiesti ani těm, kteří s ním biechu, jedné samým kněžím? Mt12,5 (Soluscizojazyčný text:) Anebo nečtli ste v zákoně, že v soboty kněžie v chrámě sobotu rušie, a bez hřéchu jsú? Mt12,6 Ale pravi vám, že začátek komentované pasážechrámukonec pasáže s variantním překladem nad chrámvariantní překlad věčí jest tento. Mt12,7 začátek komentované pasážeAby vědělikonec pasáže s variantním překladem Ale byšte vidělivariantní překlad, co jest: Milosrdenstvie chci, a ne oběti, nikdy byšte nepotupili nevinných. Mt12,8 Neboť pán syn člověka jest také nad sobotú.“ Mt12,9 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIf, Lucecizojazyčný text VIb) A když jide odtud, vznide do zboru jich. Mt12,10 A aj, člověk, jenž mějieše ruku uschlú, i tázáchu jeho řkúce: „Slušie li v sobotu uzdravovati?“ (A ostřieháchu jeho, uzdravil li by v sobotu,) aby obžalovali jej. Mt12,11 (Marcicizojazyčný text Iet Lucecizojazyčný text VI) Ale on vecě jim: „Kto bude z vás člověk, jenž má jednu ovci, a upadne li ta v sobotu v jámu, zdali nechytíte sě a nevyzdvihnete jie. Mt12,12 Čím viece člověk lepší jest ovce? A protož slušie v sobotu dobřě činiti.“ Mt12,13 Tehdy vece člověku: „Ztiehni ruku svú!“ I ztěže a navrácena jest k zdraví jako {i}přípisek soudobého korektora druhá. Mt12,14 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIa, Iohaniscizojazyčný text Xc etcizojazyčný text XIa supracizojazyčný text III etcizojazyčný text IX). A vyšedše zákonníci, radu činiechu proti němu, kterak by ho zatratili. Mt12,15 Ale začátek komentované pasážeon {Ježíš}přípisek soudobého korektora věda, (Lyra: „Cogitaciones jich“, neb nic nenie jemu tajno.) odšel jest odtud; (Odšel: ne by se bál smrti, ale že budúcé má býti, aby někdeří mdlí křesťané nesmělí u protivenství, protož aby utiekanie jich jim nebylo mieno za hřiech chtěl ukázati skutkem, že utiekati protivenstvie někdy jest slušno, sicut dicitur Mathei Xcizojazyčný text.) i jidechu po něm mnozí a uzdravil jě všeckny. Mt12,16 A přikázal jim, aby jeho nezjevovali, Mt12,17 aby sě naplnilo, co řečeno jest skrze Isaiáše proroka řkúcého: Mt12,18 (XLII)

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).