[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<11r11v12r12v13r13v14r14v15r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

šel jest po něm a učedlníci jeho. Mt9,20 A aj, žena, kterážto krvotok trpieše dvanáct let, přistúpila jest s zadu a dotkla sě jest podolka rúcha jeho. Mt9,21 Neb řekla jest v sobě: Dotknu li sě začátek komentované pasážejednékonec pasáže s variantním překladem tolikovariantní překlad rúcha jeho podolku, budu zdráva. Mt9,22 A Ježíš obrátiv se a uzřev ji, vece: „Doufaj, začátek komentované pasážedcikonec pasáže s variantním překladem dcerovariantní překlad, viera tvá začátek komentované pasážetě jest uzdravilakonec komentované pasáže {spasila tě}přípisek soudobého korektora.“ A zdráva učiněna jest žena začátek komentované pasážev tu hodinukonec pasáže s variantním překladem z té hodinyvariantní překlad. Mt9,23 A když přijide Ježíš do domu kniežete a viděl jest tu trubače a zástup začátek komentované pasážehlučícíkonec pasáže s variantním překladem an hlučívariantní překlad, řekl jest: Mt9,24 „Otejděte, neb neumřělať jest dievka, ale spíť.“ I posmieváchu sě jemu. Mt9,25 A když {by}přípisek soudobého korektora vyvržen byl zástup, začátek komentované pasáževnidekonec pasáže s variantním překladem vjidevariantní překlad a ujem ji za ruku i řekl jest: Dievko, vstaň, a vstala jest dievka. Mt9,26 I vyšla jest pověst ta po vší zemi té. Mt9,27 (Soluscizojazyčný text:) A když jdieše odtud Ježíš, jidešta po něm dva slepce, volajíce a řkúce: „Smiluj se nad námi, synu Davidóv!“ Mt9,28 A když vnide v dóm, přistúpichu k němu slepí. I řekl jim Ježíš: „Věříte li, že to mohu učiniti vám?“ začátek komentované pasážeOdpověděchukonec pasáže s variantním překladem Řkúvariantní překlad jemu: „Toti, pane.“ Mt9,29 Tehdy dotče sě očí jich řka: „Podlé vašie viery staň sě vám.“ Mt9,30 I otevřechu sě oči jich. I přikázal jest jim Ježíš řka: „Vizte, ať nižádný nevie.“ Mt9,31 Ale oni vyšedše začátek komentované pasážeohlásichukonec pasáže s variantním překladem roznesli súvariantní překlad jej po téj vší zemi. Mt9,32 (Supracizojazyčný text VIII) A když oni vyjidechu, aj začátek komentované pasážedodachukonec pasáže s variantním překladem podachuvariantní překlad jemu člověka němého, začátek komentované pasážediábelstvo {diábelstvie}přípisek soudobého korektora majícieho. Mt9,33 A když vyvrže začátek komentované pasážediábelstvo {diábelstvie}přípisek soudobého korektora, mluvil jest němý. I diviechu sě zástupové řkúce: „Nikdy sě nezjevilo tak v Israheli.“ Mt9,34 Ale zákonníci řekli jsú: v kniežeti diábelském vymietá diábly. Mt9,35 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIb, supracizojazyčný text IIII, Lucecizojazyčný text XIIIb) I chodieše Ježíš po všech městech

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).