[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<12r12v13r13v14r14v15r15v16r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

města začátek komentované pasáženebo hrádku vendetekonec pasáže s variantním překladem kastelu vejdetevariantní překlad, otěžte, kto jest v něm hodný, a tu bydlte, až i začátek komentované pasáževyndetekonec pasáže s variantním překladem vyjdetevariantní překlad. Mt10,12 {E}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xd) A vcházejíce v dóm, pozdravujte jeho řkúce: Pokoj začátek komentované pasážetomuto {tomu}přípisek soudobého korektora domu! Mt10,13 A bude li zajisté dóm ten hoden, přijde pokoj váš začátek komentované pasáženaňkonec pasáže s variantním překladem na ten dómvariantní překlad, pakli nebude hodný, pokoj váš k vám se navrátí. Mt10,14 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIc, Lucecizojazyčný text IXc etcizojazyčný text Xf) A ktož koli vás nepřijme ani uslyší řečí vašich, začátek komentované pasáževyndúce {vyjdúce}přípisek soudobého korektora ven z domu neb z města (aneb z hrádku), vybíte prach z noh vašich. Mt10,15 začátek komentované pasážeZajisté pravi vámkonec pasáže s variantním překladem Věrně pravím vámvariantní překlad: lehčejé bude zemi sodomské a gomorské v den súdný nežli tomu městu.“ Mt10,16 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIc, Lucecizojazyčný text IXc etcizojazyčný text Xf) „Aj, já posielám vás jakožto ovce mezi vlky, protož buďte opatrní začátek komentované pasážejakokonec pasáže s variantním překladem jakožtovariantní překlad hadové a sprostní jako holubice. Mt10,17 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIc, Lucecizojazyčný text XXIc, Iohaniscizojazyčný text XVc etcizojazyčný text XVIa) A varujte sě od lidí (velcizojazyčný text od člověkóv), neboť zradie vás v zbořiech a v školách svých budú vás bičovati. Mt10,18 A před vladařě a před krále budete vedeni pro mě, na svědectvie jim začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad pohanóm. Mt10,19 {I}textový orientátor A když vás zradie, neroďte mysliti, kterak aneb co byšte mluvili, nebť dáno vám bude, začátek komentované pasážeco budetekonec pasáže s variantním překladem co byštevariantní překlad mluviti. Mt10,20 Neb nejste vy, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad mluvíte, ale duch otce vašeho, jenž mluví v vás. Mt10,21 Zradí zajisté bratr bratra na smrt a otec syna a povstanú synové proti rodičóm a smrtí jě začátek komentované pasážezahubiekonec pasáže s variantním překladem utrýznievariantní překlad. Mt10,22 A budete v nenávist začátek komentované pasáževšemu lidu (velcizojazyčný text všem člověkóm)konec pasáže s variantním překladem všěm lidemvariantní překlad pro jméno mé. Ale ktož setrvá až do konce, ten spasen bude. Mt10,23 A když sě budú protiviti vám v městě tomto, utecte do jiného. (Soluscizojazyčný text:) začátek komentované pasážeVěru pravikonec pasáže s variantním překladem Věrně pravímvariantní překlad vám, neskonáte měst israhelských,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).