Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

i země, moře i vešcek národ, jenž v nich jest. Ps68,36 Nebo bóh zdrávu učinil horu Sion a ustavena budú města Jude. I budú bydliti tam a dědinú dobudú jeho. Ps68,37 A plod slúh jich vzvládne jím, a jižto milujú jmě jeho, budú bydliti v něm.

LXIX.

Ps69,1 Ps69,2 Bože, ku pomoci méj vzezři, hospodine, ku pomáhaňú mně pospěj. Ps69,3 Pohaněni buďte i potupeni, jižto hledajú duše mé. Ps69,4 Navraťte sě zasě a styďte sě, jižto chtie mému zlému. Navraťte sě inhed stydiece sě, již mi dějú: „Běda, beda!“ Ps69,5 Radujte sě i veselte sě v tobě všickni, jižto hledajú tebe, a rcěte vždycky: „Vzbelbi sě hospodin,“ jižto milujú spasenie tvé. Ps69,6 Ale já nedostatečen a chud sem, hospodine, spomoz mi. Pomocník mój buď a vykupitel mój si ty, hospodine, nemeškaj.

LXX.

Ps70,1 Hospodine, v tě sem úfal, nebudu pohaněn u věky. Ps70,2 V tvéj pravdě vyprosť mě a vysvoboď mě. Nakloň ke mně ucho své a uzdrav mě. Ps70,3 Buď mi u boha zbráněnie a u miesto ohrazené, aby mě zdráva učinil, nebo tvrdost má a útočišče mé ty si. Ps70,4 Bože mój, vyprosť [mě]text doplněný editorem[1001]mě] me lat. z ruky hřiešníkové a z ruky protiv ustaveňú čiňúcích a zlých, Ps70,5 nebo ty si utrpenie mé, hospodine, hospodine, nadějě má ot mladosti mé. Ps70,6 V tobě sem potvrzen z mladosti, z břucha mateře mé ty si obráncě mój, v tobě pěnie mé veždy. Ps70,7 Jakožto protivenstvie učiněn sem mnohým a ty obranitel mój mocný. Ps70,8 Naplnie sě usta má chvály, abych spieval chválu tvú, cělý den velikost tvú. Ps70,9 Nezamietaj mne v času starosti, když zhyne moc má, neopuščuj mě. Ps70,10 Nebo řekli sú nepřietelé moji mně, a jižto střěžiechu dušě mé, radu učinili sú v jedno Ps70,11 a řkúce: „Bóh jest opustil jej, následujte a popadněte jej, nebo nenie, kto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).