Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

ním padnú múřínové a nepřietelé jeho zeḿu lzáti budú. Ps71,10 Králi tharští a ostrovščí dary ofěrovati budú, králi arabské země a Sába dary přivedú. Ps71,11 I budú sě modliti jemu všickni králi, všickni pohani slúžiti budú jemu. Ps71,12 Nebo vysvobodil chudého ot mocného a chudého, jemužto nebieše spomocníka. Ps71,13 Otpustí chudému a nedostatečnému a dušě chudých zdrávy učiní. Ps71,14 Z lichev a ze zlosti vykúpí dušě jich a počestné jmě jich přěd ním. Ps71,15 I živ bude a dáno mu bude zlata arabského a modliti sě bude z něho veždy, cělý den děkovati jemu budú. Ps71,16 Bude tvrdost v zemi u vrchních horách, zpodejme sě nad horu libanskú plod jeho a zektvú ze města jakožto sěno zemské. Ps71,17 Buď jmě jeho požehnáno u věky, přěd sluncem ostane jmě jeho. A požehnáni budú v něm všickni národové země, všickni pohani velbiti budú jej. Ps71,18 Blahoslavený bóh hospodin israhelský, jenž činí divy sám. Ps71,19 A požehnané jmě velebnosti vrchnie jeho u věky a naplnie sě velebnosti jeho všěcka země. Staň sě, staň sě! Ps71,20

Psalmuscizojazyčný text David LXXII.

Ps72,1 Kak dobrý Israhel bóh těch, jižto sú pravého srdcě! Ps72,2 Ale mé nohy nemále hnuly sú sě, nemále rozešli sú sě chodové moji, Ps72,3 nebo hněvách sě na zlostivé, pokoj hřiešných vida. Ps72,4 Nebo nenie zřěnie smrti jich a tvrdost v ráně jich. Ps72,5 V úsilí u ľudském nejsú a s ľudmi nebudú bičováni. Ps72,6 Proto držala jě pýcha, přikryti sú zlosťú a v nemilosti svéj. Ps72,7 Vyšla jest jako z tučnosti zlost jich, šli sú v žádost srdcě. Ps72,8 Myslili sú a mluvili sú ducholovstvo, zlost u výsosti mluvili sú. Ps72,9 Vložili sú v nebě usta svá a jazyk jich přišel v zemi. Ps72,10 Proto obrátí sě ľud mój tento a dnové plní nalezeni

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).