Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

národy, jižto bojóm chtie. Ps67,32 Přídú zákonníci z Ejipta, Múřínstvo přědejde rucě jeho bohu. Ps67,33 Královstvo země, zpievajte bohu, slavte hospodinu, slavte bohu, Ps67,34 jenž jest vstúpil na nebě nebeské ke vzchodu. Aj zři, dá hlasu svému hlas moci. Ps67,35 Dajte chválu bohu nad Kajúcím, velebnost jeho a moc jeho v oblaciech. Ps67,36 Divný bóh v svatých svých, bóh Kajúcích, on dá moc a sílu ľudu svému. Požehnaný bóh!

Psalmuscizojazyčný text LXVIII.

Ps68,1 Ps68,2 Zdráva mě učiň, bože, nebo vešly sú vody až k duši mé. Ps68,3 Pohřúžen sem u bahně hlubokém a nenie podstavy. Přišel sem u výsost morskú a búřě potopila mě. Ps68,4 Usiloval sem volajě, zmlkly sú dásni mé, zhynule sta oči moji, když úfaju u boha mého. Ps68,5 Rozmnožili sú sě nad vlasy hlavy mé, jižto nenávidie mne naprázno. Posíleni sú, jižto sú mne následovali, nepřietelé moji neprávě, jehož sem nepopadl, a tehdy vyplacovách. Ps68,6 Bože, ty vieš nemúdrost moju a shřěšenie mé ot tebe nenie skryto. Ps68,7 Nestyďte sě ve mně, již čekajú tebe, hospodine, hospodine mocí. Nebudú pohaněni nade mnú, již hledajú tebe, bože Israhel. Ps68,8 Nebo pro tě trpěl sem rúhotu, zakryla jest hanba obličej mój. Ps68,9 Cuzí učiněm sem bratří méj a pútník synóm mateře mé. Ps68,10 Nebo hněv domu tvého ztrávil mě a rúhoty protivúcích sě tobě padly sú na mě. Ps68,11 I přikryl sem postem dušu mú i učiněno jest v rúhotu mně. Ps68,12 A položil sem rúcho mé žíněné i učiněn sem jim u pověst. Ps68,13 Protiv mně mluviechu, jižto sediechu u vratech, a ve mně pověstováchu, jižto piechu víno. Ps68,14 Ale jáz modlitvu mú k tobě, hospodine, čas

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).