Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

modlitvy mé, milosrdenstvie svého ote mne.

LXVI.

Ps66,1 Ps66,2 Bóh smiluj sě nad námi a požehnaj nám, osvěť obličej nad námi, Ps66,3 abychom poznali na zemi cěstu tvú, ve všěch národiech spasenie tvé. Ps66,4 Zpoviedajte sě tobě ľudie, bože, zpoviedajte sě tobě všickni ľudie. Ps66,5 Veseliti i radovati sě budú národové, nebo súdíš ľudi u pravdě a národy na zemi zpravuješ. Ps66,6 Zpoviedajte sě tobě, bože, ľudie, zpoviedajte sě tobě všickni. Ps66,7 Země dala plod svój, požehnaj ny bóh, bóh náš! Ps66,8 Požehnaj ny bóh a bojte sě jeho všickni kraji země.

LXVII.

Ps67,1 Ps67,2 Vstane bóh i roprášeni budú nepřietelé jeho a zabehnú ot obličeje jeho, jišto sú ho nenáviděli. Ps67,3 Jakož dým hyne, tak zhyňte, a jakožto vosk plóve ot obličěje ohně, tak hyňte hřiešníci ot obličeje božieho. Ps67,4 A praví hodovati budú a vzradujú v obezřeňú božiem a kochati sě budú u veseľú. Ps67,5 Zpievajte bohu, slávu rcete jmeni jeho, cěstu učiňte jemu, jenž vzchodí nad západ. Hospodin [jmě]text doplněný editorem[928]jmě] nomen lat. jemu, radujte sě v obezřěňú jeho. [Zamúceni budú]text doplněný editorem[929]Zamúceni budú] Turbabuntur lat., ot obličěje jeho, Ps67,6 otcě sirotkóv a súdcě vdóv. Bóh u miestě svatém svém, Ps67,7 bóh bydliti kazuje jedné hodiny v domu, jenž vyvodí svázané u moci, takež ony, jižto sě vzochvujú, jižto bydlé v roviech. Ps67,8 Bože, když vyndeš v obezřěňú ľuda tvého, když přěndeš na púšti, Ps67,9 země hnula sě jest a nebesa kapaly sú ot obličie božieho ot hory Sinaj, boha Israhel. Ps67,10 Déšť volný rozvedeš, bože, dědině tvéj, roznemocněla jest, ale ty, hospodine, sjednal si ju. Ps67,11 Zvieřata tvá bydliti budú v ní, připravil si v sladkosti tvéj chudého, bože. Ps67,12 Hospodin dá slovo kazatelóm moci

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).