Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

by vyprostil.“ Ps70,12 Bože, nevzdaluj sě ote mne, bože, na mú pomoc vzezři. Ps70,13 A uhaněni buďte a zhyňte sdierajúcí duši méj, oděni buďte hanbú a stydkosťú, jižto hledajú mně zlého. Ps70,14 Ale já veždy úfati budu a přiřku nade všu chválu tvú. Ps70,15 Usta má zvěstovati budú divy tvé, cělý den zdravie tvé. Nebo neznal [sem]text doplněný editorem[1011]neznal <sem>] non cognovi lat. učenie, Ps70,16 vejdu u moci božie, hospodine, památen budu pravdy samé. Ps70,17 Bože, učil si mě z mé mladosti a nynie zvěstovati budu divy tvé. Ps70,18 I až v starost a starých, bože, neopúščěj mne, jeliž bych zvěstoval rámě tvé národu všelikému, ješto příchozí jest, moc tvú Ps70,19 a pravdu tvú, bože, až v najvyššie, jež si učinil velikosti, bože, kto roven tobě u vrchnosti? Ps70,20 Kolik si mi ukázal zámutkóv mnoho a zlých a obrátiv sě živil si mě a z propastí země opět vyvedl si mě. Ps70,21 Rozmnožil si velebnost tvú a obrátiv sě utěšil si mě. Ps70,22 Nebo i jáz zpoviedati sě budu tobě v sudiech slávy, pravdu tvú, bože, slaviti budu tobě, svatý Israhel. Ps70,23 Vzradujeta sě rty má, když zpievaju tobě, a dušě má, jušto si vykúpil. Ps70,24 Nebo i jazyk mój cělý den mysliti bude pravedlnost tvú, když pohaněni i potupeni budú, jižto hledajú mně zlého.

LXXI.

Ps71,1 Ps71,2 Bože, súd tvój královi daj a pravdu tvú synovi královu, suď ľud tvój u pravdě a chudé tvé v súdě. Ps71,3 Přijměte hory pokoj ľudu a pohorci pravdu. Ps71,4 Súditi bude chudé ľudi a zdrávy učiní syny chudých a poníží potuṕúcie. Ps71,5 I přěbude s sluncem a přěd mesiecem v narozeňú národóv. Ps71,6 Sstúpí jako déšč v rúno a jako krópě kapúcie na zeḿu. Ps71,7 Vzejde ve dnech jeho pravedlnost a přěmnostvo pokoje, doňovadž nezajde mesiec. Ps71,8 I bude panovati ot moře až do moře a ot řěky až do kraj světa. Ps71,9 Přěd

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).