Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Otučnějú tvárnosti púščě a skály opášú sě radosťú. Ps64,14 Oblečeni sú skopcové ovčí a údolové vzbytčie žitem, vzvolajú a také slávu vzdajú.

LXV.

Ps65,1 Slavte bohu, všecka země, Ps65,2 slávu rcěte jmeni jeho, dajte chválu slávě jeho. Ps65,3 Rcěte bohu: „Kako hrozné sú činy tvé, hospodine! Ve mnostv́ú moci tvé selžú tobě nepřietelé tvoji. Ps65,4 Všeckna země modl sě tobě, bože, a slavi tobě, slávu řci jmeni tvému.“ Ps65,5 Poďte a vizte činy božie, kako hrozný v radách na syny člověčie. Ps65,6 Jenž obrátil moře v suchotu, v řěcě přějdú pěši, tu vzveselíme sě v něm. Ps65,7 Jenž panuje u moci svéj u věky, oči jeho nad národy hledíta, jižto sě vzochvujú, nebudú povýšeni sami v sobě. Ps65,8 Chvalte, národové, boha našeho a slyšitedlen učiňte hlas chvály jeho, Ps65,9 jenž uložil dušu mú k živeňú, nedal v hnutie nóh mých. Ps65,10 Nebo pokusil si nás, bože, ohněm si nás zkúšal, jako pokušujú střiebra. Ps65,11 Uvedl si ny v osidlo, položil si zámutky v chřebtě našem, Ps65,12 ustavil si ľudi nad hlavy našě. Prošli sme skrzě oheň a vodu i vyvedl si ny v rozvlaženie. Ps65,13 Vejdu v dóm tvój v obětech, navrácu tobě sľuby mé, Ps65,14 ješto sta mluvila rty má. I mluvila sta usta má v zámutcě mém. Ps65,15 Oběti sřědujie ofěrovati budu tobě s rožžením skopcóv, ofěrovati budu tobě voly s kozly. Ps65,16 Poďte, slyšte a zvěstuju vám, všickni, jižto sě bojíte boha, kak mnoho učinil duši mé. Ps65,17 K němu usty mými volal sem i veselil sem sě pod jazykem mým. Ps65,18 Zlost ač sem obezřěl u mém srdcu, neuslyší hospodin. Ps65,19 A protož uslyšal jest bóh a urozuměl hlasu prosby mé. Ps65,20 Požehnán bóh, jenž jest neotchýlil modlitvy

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).